Uue üldplaneeringu koostamine

Hea elukeskkonna loomise ja kestmise üks oluline eeldus on kvaliteetne ja toimiv üldplaneering. Üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise üks peamine alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Vormsi vallavolikogu algatas Vormsi valla uue üldplaneeringu koostamise 20. mail 2022 (vaata volikogu ostust SIIT). Vormsi valla üldplaneeringut ja selle keskkonnamõju strateegilist hindamist aitab konsultandina koostada OÜ Kobras.

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISI AVALIKUSTAMINE (13.05.2024 – 17.06.2024)

Avalikustamiseks välja pandud üldplaneeringu eskiisi tutvustus toimus Vormsi rahvamajas reedel, 17. mail algusega kell 14.00.

Kes kohale tulla ei saanud, saab ülekannet tutvustamisest vaadata siit või lugeda lühikest kokkuvõtet

Kaardimaterjal:

Üldplaneeringu seletuskiri (eelnõu, 13.05.2024)

Vormsi valla üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise aruanne (eelnõu, 13.05.2024)

Alusuuringud

**********************************************************************************************************

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE AJARAAM:

Sissejuhatav arutelu leidis aset 25. augustil Vormsi rahvamajas. Tutvustati esmaseid analüüsitulemusi ja koguti Vormsi inimeste mõtteid planeeringu võimalike lahenduste osas.  

augustist 2023 – veebruarini 2024 toimusid rahvamajas arutelud erinevatel teemadel: külasüdamed, detailplaneeringu kohustus; planeeritud maakasutus – juhtotstarvete määramine (3.11.2023); tehnotaristu, taastuvenergia, teedevõrk ja teede avalik kasutus; matkarajad; külasadamad (1.12.2023); väärtuslik põllumajandusmaa; väärtuslik maastik; esmane rohevõrgustiku analüüs; miljööväärtuslikud alad; vaated; kohaliku kaitse objektid (5.01.2024); maakasutuse- ja ehitustingimused; muud jooksvad teemad (2.02.2024). 

märts – mai 2024 valmib eelnõu ja see avalikustatakse tutvumiseks:  Vormsi valla üldplaneeringu ja KSH eelnõu pannakse avalikult välja Vormsi valla veebilehele ja pabermaterjalil on võimalik sellega tutvuda ka Külamajas, vallavalitsuse ruumides. Väljapanekust teavitatakse, et võimalikult paljud huvipooled saaksid sellega tutvuda ja oma ettepanekud esitada;

mai-juuni 2024 on ettepanekute esitamise aeg ja toimuvad arutelud: toimuvad arutelud, esitada saab ettepanekuid eelnõu täpsustamiseks, muutmiseks. Ettepanekuid kaalutakse ja neile antakse tagasisidet. Nii on soovituseks ka kõigile senistele aktiivsetele kaasamõtlejatele kindlasti märtsikuus avaldatava materjaliga tutvuda. Seni välja toodud ootused, mis puudutavad kitsamaid teemasid, konkreetseid piirkondi või üksikjuhtumeid on eelnõus põimitud tervikuks, arvestades üldplaneeringu väärtusi ja koostamise põhimõtteid ning pidades silmas kogu saart.

Eelnõu avalikustamine on plaanitud 13. mai 2024 – 18. juuni 2024. Et põhilahendust tutvustada ja peale avalikustamist laekunud kommentaaridele, ettepanekutele tagasisidet anda, on kavas kaks avalikku arutelu:

  •  17. mai kell 14.00 – 17.00: üldplaneeringu eskiisi tutvustamine
  •  2. august: tagasiside arvamustele ja ettepanekutele

august-detsember 2024 esitatakse üldplneeringu eelnõu kooskõlastamiseks erinevatele asutustele, naaberomavalitsustele, ettevõtetele. Kellele täpselt, saab uurida kaasamise kavast. Kooskõlastusringi järel valmib korrigeeritud materjal, mis esitatakse  Vormsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks;

märts 2025 arutab Vormsi Vallavolikogu üldplaneeringut ja KSH-d ning võtab selle vastu. Seejärel toimub taas avalikustamine, kooskõlastamine. Näiteks kui üldplaneering näeb ette taotlust ehituskeeluvööndi vähendamiseks, toimub selle taotluse lõplik kooskõlastamine selles etapis.

Kogu materjal saadetakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ülevaatamiseks, kes kontrollib üle, et üldplaneering läheb kokku kõrgema tasandi planeeringutega ning selle koostamise protsess on toimunud reeglitekohaselt.

Kui kõik laabub plaanipäraselt, saab Vormsi Vallavolikogu uue üldplaneeringu kehtestada oktoobris 2025.

 

TUTVU KA:

Vormsi valla üldplaneeringu põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega.

Üldplaneering on vajalik, et luua eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning valla strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks. Ruumiotsuseid kujundab üldplaneering maakonnaplaneeringus seatud suundumuste abil.

Üldplaneeringu koostamisel tehtavate või suunatavate otsustega on seotud enamik saare elukeskkonda ja selle kvaliteeti mõjutavaid valdkondi: eluasemed, maa ja teiste ressursside säästlik kasutus, teenindavate taristute asukohad, üldised ehitustingimused, rahva tervis, majandus, jne. Olemuselt on üldplaneering eelkõige kokkulepete ja reeglite kogum, mis annab suunised sellest, kuidas Vormsi valda arendada, millised on põhimõtted maa kasutamisel ja ehitamisel, kuhu kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida loodusmaastikke ja väärtuslikku põllumaad, kuidas tagada vaba juurdepääs rannaalale ja lautrikohtadele, kas vähendada või hoopis suurendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit. Üldplaneering reguleerib miljööväärtuslike alade  ja kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamist ja seda, kuhu kavandada teid või tehnorajatisi. Üldplaneeringuga saab lahendada ka muid ülesandeid.

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste eeldatava mõju väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks algatas volikogu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju hindamisega saab analüüsida vältimis- või leevendusvõimalusi, et erinevate ülesannete täitmisel leiaks planeering parimad lahendusvariandid.

TOIMUNUD ARUTELUDE KOKKUVÕTTED, SLAIDID JA MUUD TAUSTAMATERJALID:

Kehtiva Vormsi valla üldplaneeringu ja detailplaneeringud leiab menüüst Valitsemine > Planeeringud

Vormsi