Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Riigilt nähakse selleks üle Eesti vajaduste katteks ette 2,9 miljoni eurot ning sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused enda eelarvetest. Vormsi valla eelarves on plaanitud hajaasustuse programmi projektide toetuseks 4450 eurot. Programm eripäraks ongi, et projekti maksumus jagatakse kolmeks – kolmandiku vajalike kulude eest tasub taotleja, kolmandikuga panustab kohalik omavalitsus, kolmandikuga riik.

Hajaasustuse programmist saab taotleda toetust: 

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid  leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.

Millised on täpsemalt tingimused programmist toetuse saamiseks, saab lugeda pikemalt programmi määrusest.

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest. Olgu need siinkohal ära toodud:

 1. vormikohane projekti eelarve;
 2. vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 3. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 4. vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
 5. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 6. veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
 7. kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 8. notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.

Näiteks on tingimuseks, et taotleja peab olema hiljemalt 1. jaanuari 2024 seisuga rahvastikuregistri andmetel majapidamisse registreeritud ja lisaks peab see olema tema alaline elukoht. Programmist on võimalik erinevatel aastatel toetust saada kokku kuni 6500 eurot majapidamise kohta.

Lisaks ei tohi taotlejal olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

Taotlusvoor on avatud 1.veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Taotlused tuleb esitada Vormsi vallavalitsuse aadressile vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 53421726

Vormsi