Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenused Vormsi vallas

1. Koduteeenus

Koduteenust on võimalik tellida endale või oma lähedasele, kes vajab kodus abi igapäevasel toimetulekul. Koduhooldaja abistab inimest toimingutes, mida tervise seisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suudeta sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Abi saab osutada näiteks kütmisel, toidu valmistamisel, eluruumi ja riiete korrastamisel ning toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel ning asjaajamisel väljaspool kodu.
Teenuse saamiseks on vaja esitada taotlus, misjärel sotsiaaltöötaja viib läbi kliendi abivajaduse hindamise. Selle põhjal lepitakse iga inimesega kokku konkreetsed vajalikud toimingud, nende sagedus ja kestvus ning sõlmitakse koduteenuse leping.

Teenus on tasuline.

Koduteenuse pakettide maksumused:
pakett nr 1 – teenuseid osutatakse kuni 2 tundi nädalas. Paketi maksumus on 20 eurot kuus;
pakett nr 2 – teenuseid osutatakse kuni 4 tundi nädalas. Paketi maksumus on 40 eurot kuus;
pakett nr 3 – teenuseid osutatakse kuni 6 tundi nädalas. Paketi maksumus on 60 eurot kuus;
pakett nr 4 – teenuseid osutatakse kuni 8 tundi nädalas. Paketi maksumus on 80 eurot kuus;
pakett nr 5 – teenuseid osutatakse kuni 10 tundi nädalas. Paketi maksumus on 100 eurot kuus.

***

2. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
Teenuse saamiseks on vaja esitada taotlus, misjärel viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine.
Sobiva hooldekodu valib inimene ise.
Alates 1. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel. Riik katab hoolduskulude osa, inimese omaosaluseks on majutus, toitlustus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud. Lähtuvalt omavalitsuses kehtestatud hoolduskulude piirmäärast võib kallimate hooldekodude puhul jääda inimesele suurem omaosalus. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam, hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Üldhooldusteenuse saajal võib pärast teenuse eest tasumist isiklikuks kasutamiseks jääda 15% igakuisest sissetulekust.

Vormsi vallas kehtestatud hoolduskulude piirmäär on 600 eurot kuus.

3. Tugiisikuteenus

Tugiisiku poolt pakutav abi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Ta toetab klienti olukordades, kus isik vajab sotisaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Lapse tugiisik aitab lapse hooldamisel ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamisel. Tugiisik aitab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.
Tugiisikuteenust osutatakse pere juures kodus või muudes vajadustest tulenevates kokku lepitud asukohtades.

Vallavalitsus abistab tugiisiku leidmisel. Teenust võib osutada isik, kes sobib tugiisikuteenuseid täitma isikuomaduste või kogemuste poolest või kellel on sihtgrupiga töötamise kogemus.
Teenuse taotlemiseks esitatakse avaldus. Teenus on saajale tasuta kuni 700 tundi aastas. Kui teenuse vajadus ületab 700 tundi aastas, kehtib tunnitasu alammäär (2023. aastal 4,30).

4. Täisealise isiku hooldus

Täiselalise isiku hooldaja aitab teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Hooldaja abistab igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.
Teenuse saamiseks esitatakse taotlus, misjärel sotsiaaltöötaja viib läbi abivajaduse hindamise. Selle põhjal lepitakse kokku hooldaja ülesanded ning abistamise sagedus.

Täisealise isiku hoolduse teenus on teenuse saajale tasuta, hooldajal on õigus hooldajatoetusele.

5. Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus aitab vähendada isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Abistaja aitab reeglina isikut tema igapäevastes tegevustes ning lähtub konkreetse isiku erivajadusest ja tema antavatest tööjuhistest, puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ning koordineerima isikliku abistaja tööd.
Isiklikuks abistajaks ei määrata isikut, kes elab teenuse saajaga samas eluruumis või on tema lähisugulane.
Teenuse taotlemiseks esitatakse taolus. Kõrvalabi vajaduse hindamisest tulenevalt lepitakse kokku toimingud ning üldised juhised. Vajadusel abistab vallavalitsus sobiva isikliku abistaja leidmisel.

Isikliku abistaja teenus on tasuline. Tunnitasu lähtub kehtivast töötasu alammäärast.

6. Häirenuputeenus

Teenuse eesmärk on suurendada kodus elava täisealise erivajadusega inimese ja tema pereliikmete turvatunnet ning tagada abi jõudmine abi vajava inimeseni. Teenuse saaja eluruumi paigutatakse teenuse tagamiseks vajalikud seadmed, mis võimaldavad kutsuda abi ootamatult tekkinud olukorras. Teenuse taotlemiseks esitatakse taotlus ning määramiseks hinnatakse teenuse taotleja abivajadust. Häirenupu teenus on tasuline, hinnastamisel lähtutakse teenuse pakkuja hinnakirjast ning isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

7. Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on tagada ööbimispaik inimesele, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
Teenus on tasuline, teenuse saaja osaleb teenuse eest tasumisel vastavalt majanduslikele võimetele.

Lähtume lähima varjupaigateenust pakkuva asutuse hinnakirjast.

8. Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.
Turvakoduteenus on mõeldud lastele, kes vajavad abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele, kes vajab turvalist keskkonda. Teenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks. Teenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid vajadusel korraldatakse teenust ka taotlust saamata. Kui teenust korraldatakse taotlust esitamata, peab vallavalitsus välja selgitama isiku tahte ja nõusoleku turvakoduteenusele suunamiseks. Vallavalitsus selgitab välja isiku või asutuse, kes on valmis turvakoduteenust osutama.

Teenus on saajale tasuta.

9. Sotsiaaltransporditeenus

Teenus võimaldab puudega või vanaduspensioniealistel isikutel, kellel ei ole võimalik kasutada isiklikku- või ühissõidukit, kastutada oma vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Teenuse taotlemiseks esitatakse taotlus, misjärel hinnatakse abivajadust.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline:

  • koduvalla piires 2 eurot/üks sõidukord*
  • maakonna piires 5 eurot/üks sõidukord**
  • riigi piires 30 eurot/üks sõidukord**

*Edasi-tagasi ühe tunni jooksul
**Edasi-tagasi samal päeval

10. Eluruumi tagamine

Teenuse eesmärk on kindlustada eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Puudest tingitud raskuste korral eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemise korral abistab vallvalitusus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.
Teenuse taotlemiseks on vaja esitada taotlus, misjärel hinnatakse abivajadust.
Eluruumi kasutusse andmisel sõlmitakse kirjalik üürileping.

Eluruumi tagamise teenus on tasuline. Vastavalt 06.06.22 korraldusele nr 41 “Munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine” on sotsiaalkorterite kuu üürimäär 3,45 eurot/m2 ning ajutiseks elamiseks mõeldud manööverpinna üürimäär 15 eurot kuus.

11. Võlanõustamine

Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ning uute nõuete rahuldamisel, aidata vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Teenuse taotlemiseks esitatakse taotlus. Vallavalitsusel on õigus määrata isikule võlanõustamisteenus tema nõusoleku alusel.

Teenus on saajale tasuta.

12. Lapsehoiuteenus

Teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.
Lapsehoiuteenust võimaldatakse 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele nende nõusolekul lasteaiakoha asemel või kuni 18 aastasele raske või sügava puudega lapsele.
Teenuse taotlemiseks esitatakse taotlus. Teenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ning lapsele osutatavate teiste teenuste mahust.

Teenus on tasuline, tunnitasu lähtub kehtivast töötasu alammäärast.

13. Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Teenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu.
Teenust osutatakse kuni 18-aastaseks saamiseni lapsele, kelle
– vanem on surnud;
– vanemale on määratud piiratud teovõime tõttu eestkostja;
– vanema hooldusõigus on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
– kes on vanemast eraldatud.

Teenuse eest tasub Vormsi vald, kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Vormsi vald.

14. Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.
Järelhooldusteenus tagatakse õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni.
Vallavalitsus võib tagada järelhooldusteenuse isikule, kes on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel.

Teenust rahastatakse valla eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.

15. Täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

– pesu pesemise teenus, külamaja esimesel korrusel, masinatäie tasu 3.-;
– duši kasutamise teenus, külamaja esimesel korrusel, 1,50 kord. Manööverpinna elanikule tasuta;
– sooja supi kojukanne või einestamine kooli sööklas, 1.- portsjon (toidu soovist on vaja teatada ette hiljemalt eelneval päeval);
– toiduabi, annetatud toiduabi kojukanne, teenuse vajajale tasuta;
– psühholoogi nõustamisteenus – teenuse määramiseks on vaja esitada taotlus ning teostatakse abivajaduse hindamine. Erakorralisel juhul teostatakse teenust koheselt. Teenuse eest võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast;
– perenõustamisteenus – teenuse määramiseks on vaja esitada taotlus ning teostatakse abivajaduse hindamine. Teenuse eest võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast;
– tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine – teenuse määramiseks on vaja esitada taotlus ning teostatakse abivajaduse hindamine. Teenuse eest võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast;
– integreeritud hoolekandeteenused e. abivajaja vajadustele vastavalt kombineeritud teenus – teenuse määramiseks on vaja esitada taotlus ning teostatakse abivajaduse hindamine. Teenuse eest võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle või ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastab sotsiaaltöötaja.
Kaardi taotlemisel tuleb esitada:
– isikut tõendav dokument;
– arsti teatis kõrvalekalde kohta;
– Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
– parkimiskaarti taotleva isku foto suurusega 3×4 cm.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010. a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused”.  Kaart on taotlejale tasuta.

Sotsiaalteenuste eest tasumine

Sotsiaalteenuste eest tasutakse arve alusel. Erandkorras mõjuval põhjusel võib sotsiaaltöö eest vastutav ametnik vähendada sotsiaalteenuse maksumust.

 

Vormsi valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga seotud vormide kinnitamise korraldus

Vormsi