Ehitamine

Ehitamine Vormsil toimub vastavalt kehtestatud Vormsi üldplaneeringule. Vormsi valla üldplaneeringu peamiseks printsiibiks on Vormsi saare kui unikaalse loodusliku ja kultuurilis-miljöölise koosluse säilitamine võimalikult ehedal kujul ning tingimuste loomine selle keskkonnasäästlikuks arendamiseks.

Hea maakasutus- ja ehitustava üheks põhiliseks lähtekohaks on õigusjärgse kinnisomandiga kaasnev õigus traditsioonilist asustustava jätkavaks maakasutuseks. Traditsioonilisus Vormsi talumajapidamise puhul tähendab elamu ja kõrvalhoonete ehitusõigust tuumikkülas ning maatulundusliku maakasutuse õigust koos seda teenindavate ehitistega väljaspool külatuumikut paiknevatel põllu-, heina- ja metsamaadel, mis varem olid valdavalt kogukondlikus kasutuses.

  • Sumbkülade tuumikaladel on ehitustegevus soovitav. Ehituslubade väljastamisel ja maa sihtotstarbe muutmisel üldplaneering täiendavaid piiranguid ja kitsendusi ei sea, välja arvatud üldised piirangud arhitektuurilisele ja külakeskkonna miljööle, mis antakse ehitusloaga.
  • Teise prioriteetsusega on alad olemasolevate külade ääremaadel ja vanadel külaasemetel. Sellesse kategooriasse kuuluks ka ehitamine olemasolevale vundamendile ükskõik kus saarel.
  • Kolmanda prioriteetsusega alad oleksid ajaliselt kaugema ja spetsiifilisema (suvilad ja privaatsed eraldiseisvad elamud) arendamissooviga alad, millega ei kaasne uue tiheasustuse teket.
  • Ülejäänud alade sihtotstarbe muutmiseks ja ehitamiseks väljaspool olemasolevaid vundamente tuleb koostada ja menetleda üldplaneeringut muutev detailplaneering.
  • Elamu ja kõrvalhoonete ehitusõiguse kasutamiseks traditsioonilises mahus ei ole detailplaneering kohustuslik ning nimetatud ulatuses on ehitusõigus kinnisasja lahutamatu osana võõrandatav.
Vormsi