Hariduskobar

„Läänemaa hariduskobar maakonna haridusteenuse arendajaks“

Projekti eesmärgiks on arendada välja maakonnaülene kõiki KOV-e ja koole ning ettevõtete esindajaid ühendav terviklikult toimiv haridusvõrgustik – hariduskobar (HK) haridusvaldkonna koostöiseks arendamiseks ning Läänemaa elu- ja ettevõtluskeskkonda panustamiseks. Projektitegevuste fookuses on õpilaste tulevikutööks vajalike oskuste arendamine ning koostöövõrgustiku tugevdamine ning muutmine maakonna hariduselu arengu juhtijaks.

Projekti partneriteks on maakonna 3 kohalikku omavalitsusüksust – Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Vormsi Vallavalitsus. Kõik 3 omavalitsusüksust on projekti partneriteks järgnevatel põhjustel: 1) seadusest tulenevalt on hariduse korraldamine oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse ülesanne; 2) seadusest tulenevalt on omavalitsusüksuste ülesanne ka ühiselt kavandada maakonna arengut ja selle elluviimist, seega ühiselt kavandama ka haridusvaldkonna arengut maakonnas.

Kohalike omavalitsusüksustes haridusvaldkonna juhtide sõnul on aga maavalitsuste tegevuste lõppedes märkimisväärselt vähenenud omavalitsusüksuste koostöö haridusvaldkonna ühiseks ja terviklikuks arendamiseks maakonnas. Omavalitsusüksuste koostöö toimub küll teatud teemade ja probleemide lahendamise pinnalt, kuid haridusvaldkonna eest olevate väljakutsetega ning arenguküsimustega ja -võimalustega algkoolist ülikoolini maakonnas ühiselt piisavalt ei tegeleta. Samas on maakonna koolivõrku kuuluvate koolide võimekus pakkuda

Projekt tegevuskava sisaldab tegevusi erinevates ajaraamides järgmise loogika kohaselt:
1) Projekti tegevuskava sisaldab tegevusi, mis viiakse ellu kas üksnes projekti 1. aastal või 2. aastal. Need on ühekordsed tegevused, mille eesmärgiks on mingi pikemaajalise protsessi planeerimine, olukorra uurimine edasiste arenduste kavandamiseks ning hanke- ja ostumenetluste läbiviimine.
2) Projekt sisaldab tegevusi, mis algavad ühel aastal ja jätkuvad teisel aastal. Nendeks tegevusteks on enamasti õpetajate koolitused, millele järgneb koolitustel omandatud teadmiste ja oskuste rakendamine õppetöösse, aga ka õppekäikudele järgnevad võrgustikutegevused jm
3) Projekt sisaldab tegevusi, mis viiakse ellu läbi 3 aasta ja need on õpilaste oskuste arendamisele suunatud tegevused, projekti teavitustegevused, aga ka tegevused, mis on vajalikud hariduskobara liikmetest ühtse meeskonna loomiseks.
Kavandatud tegevusteks on üksnes projekti 1. aastal:

 • ettevõtlus- ja karjääriõppeks pikaajalise tegevuskava koostamine
 • Läänemaa koolide koolikultuuri uurimine
 • hanke läbiviimine ja ehitustöödega alustamine projekti partneri – Lääne-Nigula VV poolt;
 • koolidele interaktiivsete õppevahendite ostude sooritamine Vormsi VV poolt, hangete korraldamine Haapsalu LV ja Lääne-Nigula VV poolt
 • töö- ja tehnoloogiaõppeks seadmete soetamine, ostumenetluse läbiviimine Haapsalu Linnavalitsuse poolt
 • koolidele õppevahendite ostu sooritamine praktiliseks õppeks loodusainetes (füüsika, keemia) Haapsalu LV poolt ja hankemenetluse läbiviimine Lääne-Nigula VV poolt.
 • HK liikmetele meeskonnakoolituse korraldamine ühtse meeskonnana tegutsemiseks
 • HK kommunikatsioonistrateegia ja visuaalse identiteedi loomine
 • projekti kodulehe loomine

Kavandatud tegevused on projekti 1. aastal ja jätkumisega 2. aastal:

 • õpioskuste õpetamise koolitused koos tööriistakohvri loomisega õpetajatele, 1. grupp 1. aastal ja 2. grupp 2. aastal, koolitustele järgnevaks tegevusteks on õpilaste õpioskuste arendamine ainetundides projekti 2. ja 3. aastal
 • praktiline koolitus õpetajatele oskuste omandamiseks digimentori ülesannete täitmiseks, 1. grupp 1. aastal ja 2. grupp 2. aastal, koolitustele järgnevaks tegevuseks on digimentorite poolne tegevus õpetajate ja õpilaste õppetöö toetamiseks

Kavandatud tegevused üksnes projekti 2. aastal:

 • koolidele TT õppeks seadmete ja tööriistade soetamine, hankemenetluse läbiviimine Lääne-Nigula VV poolt.

Kavandatud tegevused projekti 2. aastal ja jätkumisega 3. aastal:

 • digimentoritest võrgustiku ellukutsumine, õpilaste digioskuste omandamiseks digimentorite õppetöö toetamine koolides
 • koolide ja ettevõtete ühise koostööpäeva korraldamine
 • arendusseminaride korraldamine HK liikmetele

Kavandatud tegevused läbi 3 aasta:

 • inseneeria ja tehnoloogia töötubade korraldamine koolides 2. kooliastmes koostöös OÜ Merkuur, 2 kooli aastas 3 korral
 • praktilisi oskusi tutvustavate „klassist välja“ õppepäevade korraldamine HKHK-s, kolledžis ja ettevõtetes
 • koolitusprogrammi “Suveks tööle” võimaldamine gümnasistidele töötamiseks Läänemaa turismiettevõtetes
 • põhikoolide õpilaste õppekäigud Läänemaa ja Harjumaa ettevõtetesse
 • õppetöö läbiviimine füüsikas ja keemias kasutades innovaatilisi reaalse eluga seotud praktilisi katsevahendeid
 • HK liikmete õppekäigud edukatesse koolidesse ja ettevõtetesse sagedusega 2 õppekäiku aastas
 • tegevused projekti eesmärkidest, tegevustest ja tulemustest teavitamiseks (ava- ja lõpukonverentsid, avalikkuse pidev teavitamine erinevate sotsiaalmeediakanalite kaudu jm)

Projekti maksumus kokku 953 317 eurot, sellest toetuse summa 714 988 eurot ja omafinantseering 238 329 eurot (sellest SA Läänemaa 93 669 eurot, Haapsalu linn 34 881 eurot, Lääne-Nigula vald 105 013 eurot ja Vormsi vald 4 766 eurot).
 
Projekti kogumahust on investeering summas 210 020 eurot õppebaasi ajakohastamiseks, lisaks seadmete ja õppevahendite soetamine kolme omavalitsuse koolidesse summas 295 475 eurot

 

Vormsi