Avalik teave, dokumendiregister ja üldaktid

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Vormsi valla dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi.

Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Valla avalikke dokumente on võimalik vaadata läbi dokumendiregistri Amphora SIIN.

Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on avalikustatud Riigi Teatajas:

Vormsi valla põhimäärus

Vormsi vallavara valitsemise kord

Valimisjaoskonna moodustamine

Jäätmed ja heakord:

Vormsi valla heakorra eeskiri

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord

Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2021-2026 ja määrus

Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri ja määrus

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vormsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine

Arengu- ja tegevuskavad:

Vormsi valla arengukava 2020-2030 ja tegevuskava 2020-2024 ja määrus

Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava 2021-2026 ja määrus

Läänemaa arengukava

Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ ja määrus

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 kinnitamine ja määrus lisadega

Hullo küla soojusmajanduse arengukava 2020-2030 ja määrus

Vormsi valla eelarvestrateegia 2020-2024 ja määrus

Toetuste korrad ja tingimused:

Vormsi vallas elavale üliõpilasele stipendiumi maksmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/425072013002

Ettevõtlustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/410072014029

Maakasutustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107

Valla asutused:

Vormsi koolituskeskus

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013054?leiaKehtiv

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/402012020002

Üritused, projektid:

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014042

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015002

Projektitoetuste andmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/408102014019?leiaKehtiv

Eelarve:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023: https://www.riigiteataja.ee/akt/411102019003

Vormsi valla 2021. aasta eelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032021018

Veel:

Maamaksumäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013022

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/419102013048

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014042

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407072021023