Avalik teave, dokumendiregister ja üldaktid

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Vormsi valla dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi.

Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Valla avalikke dokumente on võimalik vaadata läbi dokumendiregistri Amphora siit.

Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on avalikustatud Riigi Teatajas:

Vormsi valla Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/409072015007

Vormsi Vallavara valitsemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013021

Vormsi valla arengukava https://www.riigiteataja.ee/akt/408022013058

Vormsi valla heakorra eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014075

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013013

Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020  https://www.riigiteataja.ee/akt/408072016030

Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013021

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013020

Vormsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018091

Maamaksumäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013022

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/419102013048

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014042

Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava 2014-2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014026

Projektitoetuste andmise tingimused ja kord Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/408102014019

Vormsi vallas elavale üliõpilasele makstava stipendiumi suurus, tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425072013002

Ettevõtlustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/410072014029

Maakasutustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013021

Valimisjaoskonna moodustamine https://www.riigiteataja.ee/akt/415072017002

Vormsi valla kriisikomisjoni põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013014

Vormsi Koolituskeskuse kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/413102017026

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013054?leiaKehtiv

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015 – 2026 kinnitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/407042015028

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014042

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015002

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 https://www.riigiteataja.ee/akt/405102018011

Vormsi valla 2018. aasta eelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/403022018124

Vormsi valla noorsootöö tegevuskava 2017-2019: Noorsootöö_Tegevuskava_Vormsi_2017-2019_3.xls