Avalik teave, dokumendiregister ja üldaktid

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Vormsi valla dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi.

Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Valla avalikke dokumente on võimalik vaadata läbi dokumendiregistri Amphora SIIN.

Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on avalikustatud Riigi Teatajas:

Vormsi valla Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/409072015007

Vormsi Vallavara valitsemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013021

Valimisjaoskonna moodustamine https://www.riigiteataja.ee/akt/427082021001

Jäätmed ja heakord:

Vormsi valla heakorra eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014075

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013013

Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020  https://www.riigiteataja.ee/akt/408072016030

Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013021

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013020

Vormsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018091

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013021

Arengu- ja tegevuskavad:

Vormsi valla arengukava 2020-2030 ja tegevuskava 2020-2024

Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava 2021-2026: https://www.riigiteataja.ee/akt/404052021031

Läänemaa arengukava: https://laanemaa.ee/maakonna-arengustrateegia/

Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022: https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=186362

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015 – 2026 kinnitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/407042015028

Hullo küla soojusmajanduse arengukava 2020-2030: https://www.riigiteataja.ee/akt/407072020019

Vormsi valla noorsootöö tegevuskava 2020: https://vormsi.ee/wp-content/uploads/2020/01/2020.a.Noorsootöö_Tegevuskava.pdf

Vormsi valla eelarvestrateegia 2020-2024 https://www.riigiteataja.ee/akt/411122020002

Toetuste korrad ja tingimused:

Vormsi vallas elavale üliõpilasele stipendiumi maksmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/425072013002

Ettevõtlustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/410072014029

Maakasutustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107

Valla asutused:

Vormsi Koolituskeskuse kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/413102017026

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013054?leiaKehtiv

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/402012020002

Üritused, projektid:

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014042

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015002

Projektitoetuste andmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/408102014019?leiaKehtiv

Eelarve:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023: https://www.riigiteataja.ee/akt/411102019003

Vormsi valla 2021. aasta eelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032021018

Veel:

Maamaksumäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013022

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/419102013048

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014042

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407072021023