Sotsiaaltoetused

Vormsi valla sotsiaaltoetused ja määrad alates 02.08.2022

 

Taotlusi toetuste saamiseks saab esitada digiallkirjastatult aadressile vv@vormsi.ee või paberkandjal Vormsi vallavalitsusse posti teel või vastuvõtuaegadel (T, K, N 10-12 ja 14-16) kohapeal. Toetuste määramist korraldab valla sotsiaaltöö eest vastutav isik.

 1. Sünnitoetus
 2. Esimesse klassi mineva õpilase toetus
 3. Üheksandat klassi lõpetava õpilase toetus
 4. Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetus
 5. Lasteaia osalustasu toetus
 6. Lasteaia päevatoidu toetus
 7. Jõulutoetus
 8. Juubelitoetus
 9. Matusetoetus
 10. Peretoetus
 11. Ravimitoetus
 12. Erakorraliste kulutuste hüvitamine
 13. Täisealise isiku hooldaja toetus

 

1. Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse kui vastsündinu registreeritakse Vormsi valla aadressile ja tema vanem on olnud Vormsi valla elanik vähemalt pool aastat.

Sünnitoetuse määr on 500 eurot, millest 300 eurot makstakse välja lapse sünnil ning 200 eurot lapse aastaseks saamisel. Sünnitoetus pere kolmanda ja enama lapse puhul on 700 eurot, millest 400 eurot makstakse välja lapse sünnil ning 300 eurot lapse aastaseks saamisel. Mitmike sünnil makstakse toetust iga vastsündinu kohta.

Sünnitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse. AVALDUSE VORM 

 

2. Esimesse klassi mineva õpilase toetus

Esimesse klassi mineva õpilase toetust makstakse õpilasele kui tema elukoht rahvastikuregistris on registreeritud Vormsi valla aadressile ning laps asub õppima Vormsi Lasteaed Põhikooli esimesse klassi statsionaarsesse õppevormi.

Esimesse klassi mineva õpilase toetuse määr on 200 eurot ning toetuse taotlemiseks on vajalik esitada taotlus. AVALDUSE VORM

 

3. Üheksandat klassi lõpetava õpilase toetus

Üheksandat klassi lõpetava õpilase toetus on ühekordne toetus, mille eesmärk on lapse põhikooli lõpetamisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust makstakse õpilasele, kelle elukoht rahvastikuregistris on Vormsi valla aadressil ning kes lõpetab Vormsi Lasteaed-Põhikooli statsionaarses õppes.

Toetuse määr on 200 eurot ning selle taotlemiseks esitab lapsevanem taotluse.  AVALDUSE VORM

 

4. Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetus

Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetuse eesmärk on lapse mandril õpimisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust makstakse Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõpetanud noorele, kelle pere elab aastaringselt saarel ning kelle vanus ei ületa 19 eluaastat.

Erandkorras makstakse vallavalitsuse otsusega üld- või kutseharidust omandava õpilase toetust kui tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest ei ole võimalik korraldada õpet Vormsi Lasteaed-Põhikoolis või kui õpilane muul objektiivsetest põhjustest tingitud erakorralisel juhul on sunnitud jätkma õpinguid väljaspool saart ning seetõttu ei olnud võimalust lõpetad Vormsi Lasteaed-Põhikooli või kui õpilane ei ole tulenevalt hariduslikust erivajadusest omandanud üld- või esmakordset kutseharidust 19 eluaasta jooksul.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse. Toetust makstakse igakuiselt 1. septembrist kuni 31. maini ning toetuse määr on 100 eurot kuus. AVALDUSE VORM

 

5. Lasteaia osalustasu toetus

Kui ühest peres käib lasteaias kaks last, siis teise lapse osalustasu on 50% ühe lapse tasust. Kui ühest perest käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on kohatasust vabastatud.

 

6. Lasteaia päevatoidu toetus

Eesti Hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud Vormsi Lasteaed-Põhikoolis alusharidust omandavate laste päevatoidu maksumusest 2/3 kaetakse valla eelarvest. Toetus arvestatakse nimekirja alusel.

 

7. Jõulutoetus

Jõulutoetust makstakse iga aasta neljandas kvartalis üksikvanematele ja kolme ning enamalapselistele peredele. Jõulutoetuse määr on 50 eurot.. Toetust saavate laste nimekirja kinnitab vallavalitsus.

 

8. Juubelitoetus

Alates 70. eluaastast makstakse juubelitoetust iga nulli või viiega lõppeva juubeli puhul. Juubelitoetuse määr on 50 eurot.

Alates 80. eluaastast makstakse sünnipäevatoetust igal sünnipäeval. Toetuse määr on 20 eurot.

 

9. Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Vormsi valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale.

Erandkorras makstakse toetust matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Vormsi vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei ole võimalik saada toetust elukohajärgsest kohaliku omavalituse üksusest.

Toetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja vallavalitusele taotluse ühe kuu jooksul alates isiku surma registreerimisest. Matusetoetuse määr on 250 eurot. AVALDUSE VORM

 

10. Peretoetus

Peretoetus määratakse vajadusel üksikvanematele, mittetöötavatele pensionäridele, kolme- ja enamalapselistele peredele, puudega isikutele ja majanduslikult vähekindlustatud isikutele või peredele igapäevaelus toimetulemiseks.

Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse. Toetust makstakse suuruses, mis tagab taotlejale toimetulekupiiri. Muudel juhtudel kehtestab toetuse määra vallavalitus. Peretoetust makstakse vallavalitsuse korralduse alusel. AVALDUSE VORM

 

11. Ravimitoetus

Igapäevaelus vajaminevate ja krooniliste haiguste leevendamiseks vajalike, arsti poolt väljakirjutatud retseptiravimite soetamise kulude katmiseks makstakse piisavate rahaliste vahendite olemasolu korral toetust üksikvanematele, mittetöötavatele pensionäridele, kolme- ja enamalapselistele peredele, puudega isikutele ja majanduslikult vähekindlustatud isikutele.

Ravimitoetuse määr on 150 eurot aastas. Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse koos retseptiravimitele tehtud kuludokumentidega. Taotlusi võetakse vastu kord kvartalis, kvartali viimase kuu esimeses pooles või kui kulutusi on tehtud vähemalt 50 euro ulatuses. Hüvitamisele kuulub mitte rohkem kui 50% retseptiravimitele tehtud kulutustest. AVALDUSE VORM

 

12. Erakorraliste kulutuste hüvitamine

Erakorraliste kulutuste hüvitamise eesmärk on osaliselt leevendada isiku või tema perekonna elu, tervist või toimetulekut ohustavat olukorda. Toetust saab taotleda õnnetusjuhtumi, tulekahju,varguse, haiguse või muu raske sündmuse korral; elukorralduse või eluasemega seotud kulude katmiseks, mille tegemise vajadus on vältimatu.

Toetuse taotlemiseks esitav isik või erandkorras kolmas isik vallavalitsusele taotluse, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid taotluse põhjendatuse kinnitamiseks.

Erakorraliste kulutuste hüvitamiseks määratakse toetust ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri. Toetust määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi. AVALDUSE VORM

 

13. Täisealise isiku hooldaja toetus

Täisealise isiku hoolduse teenus on teenuse saajale tasuta. Teenuse taotlemiseks esitatakse hooldaja määramise taotlus. Hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul. Hooldajal on õigus hooldajatoetusele, mis on vastavalt raske puudega isiku hooldamise korral 80 eurot kuus ning sügava puudega isiku hooldamise korral 100 eurot kuus. AVALDUSE VORM

 

Vormsi