Uus

I am message box. Click edit button to change this text.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi Vallavalitsus teatab, et Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022. a. otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta. Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused […]

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide 2. taotlusvoor on avatud 31. augustini

Uus projektitaotluste voor on avatud! Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks (kaasa arvatud). Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel. Taotluse esitamine […]

Rahuloluküsitluse, arengukava ja üldplaneeringu koosolek rahvamajas 24. juulil

Ootame kõiki vormsilasi pühapäeval, 24. juuli kell 11-13 Vormsi rahvamajja. Kokkusaamisel: – võtame kokku rahuloluküsitluse tulemused – vaatame üle arengukava ja selle elluviimise tegevuskava muutmise ettepanekud – alustame arutelu üldplaneeringu lähteseisukohtadest Vormsi vallavalitsus

Vormsi vallavalitsus otsib infojuhti

Vormsi Vallavalitsuse aina uuenev meeskond otsib infojuhti, kelle peamisteks ülesanneteks on: – tagada, et Vormsi valla asjaajamine on korras – sisustada valla infokanalid uudiste ja teadaannetega, koordineerida valla ajalehe väljaandmist – abistada vallavalitsust ja teisi teenistujaid nende töös – suhelda vallaelanike ja külalistega, et suunata nad oma murede või vajadustega õige inimese juurde Ootame avaldusi […]

Ootame ettepanekuid valla arengukava ja selle tegevuskava täiendamiseks

Vormsi vallavolikogu arutas oma viimasel istungil valla arengudokumentide muutmist. Nüüd on valla arengukava aastateks 2022-2030 ja tegevuskava selle elluviimiseks kuni aastani 2025 kõigile kommenteerimiseks ja täiendamiseks avalik. Muudetav arengukava ja esitatud ettepanekuid on nähtavad lehel Vormsi arengukava 2022-2030 muutmine. Ootame teie mõtteid sellest, mida on vaja lähiaastatel teha selleks, et elu Vormsi saarel läheks veelgi […]

Vormsi otsib lasteaiaõpetaja abi

Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib oma meeskonda lasteaiaõpetaja abi. Ootame sind kandideerima kui: • sul on vähemalt keskharidus ja soovitatavalt lapsehoidja kutse, • sulle väga meeldib töö lastega, • sul on väga hea ja avatud suhtlemisoskus. Tööle asumise aeg alates 1. august 2022. Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata elektrooniliselt hiljemalt 11. juuli 2022 e-postile age@vormsi.ee. Lisainfo: direktor Age Hälvin, tel 5669 5724 […]

Vormsi suvine lastehoid alustab

Vormsi suvine lastehoid on sel suvel perioodil 27. juuni – 22. juuli. Lastehoid on Vormsi lasteaia ruumides E-R kell 9-16.30. Rühma suurus on kuni seitse last ja  eelisjärjekorras võetakse suvehoidu Vormsi valda registreeritud lapsi. Vabade kohtade olemasolul on oodatud ka teised soovijad. Lapsed võivad hoiurühmast osa võtta kõigil neljal nädalal või kohtade olemasolul olla hoius üksikutel […]

Vormsi vallavolikogu istung 17. juunil

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istung toimub reedel, 17. juunil 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses Päevakord: 1. Vormsi valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (Maris Jõgeva) 2. Arengudokumentide ülevaatamine (Maris Jõgeva) 3. Info Päevakorra materjalid on SIIN. Jaak Kaabel Volikogu esimees Vallavolikogu otseülekannet saab jälgida SIIN.

Vormsi suvisesse lastehoidu otsitakse hoidjat

Vormsi vallavalitsus koostöös Vormsi Lasteaed-Põhikooliga otsib suvisesse lastehoidu hoidjat. Suvine lastehoid on mõeldud eelkõige Vormsi peredele, mille vanematel on lasteaia puhkuse ajal töökohustused. Lapsed on toredad, tingimused head ning ilmad kindlasti ilusad. Lastehoid on avatud perioodil 27. juuni – 26. juuli, tööpäevadel kell 9-16.45. Lastehoiuks kasutatakse Vormsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia ruume. Hoidja ülesanded on lapsi hoiupäevadel […]

Vormsi vallavolikogu istung 20. mail

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung toimub reedel, 20. mail 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses. Päevakord: Vormsi valla kohalike teede nimekirja kinnitamine (Maris Jõgeva) Määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“ muutmine (Maris Jõgeva) Revisjonikomisjoni moodustamine (Jaak Kaabel) Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Maris Jõgeva) Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas“ kinnitamine […]

Veebikärajad: praamiühendus saare ja mandri vahel

Praamiga seotud teemad kütavad alati kirgi: ta käib kas harva, mitte kõige õigematel aegadel, kohti ei jätku kõigile soovijatele ja palju muud. Vormsi valla väike esindus on 2022. aasta suve ja sügise jooksul saanud mitmel korral kokku nii Transpordiameti kui Kihnu Veeteedega, et praamiühendust Vormsi ja mandri vahel paremaks saada. Neli teemat, millest oleme eelkõige […]

Haridustoetused Vormsi vallas

Alanud õppeaastal on Vormsi Lasteaed-Põhikoolis 21 õpilast. Kolm neist esimeses kooliastmes, neli teises ning neliteist kolmandas kooliastmes. Gümnaasiumis õpinguid jätkamas on viis noort. Vormsi vald toetab oma õppureid kooliteed alustades, andeid avastades ning ka haridusteed jätkates. Esimesse klassi astujaid ja Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 200 euroga. Toetus on ühekordne ning selle taotlemiseks on vajalik […]

Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ootavad tagasisidet

Valminud on Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eeldokument, millega on võimalik valla kodulehel tutvuda.  Tegemist ei ole veel üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimisega ega üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisega planeerimisseaduse § 81 tähenduses.  Sellises vormis materjal aitab Vormsi vallavalitsust üldplaneeringu ja KSH konsultatsioonihanke läbiviimisel. Tänu […]

Sotsiaalkindlustusamet pakub riiklikku perelepitusteenust

Alates 1. septembrist käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda pakub sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.  Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest.  „Uuringute ja […]

Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu– ja köögiviljad ja nende koored, munakoored, kohvi– ja […]

Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN konverents Eestis

6.- 9. septembrini toimus Eestis Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN (European Small Island Federation) konverents ja aastakoosolek. Konverentsist võttis osa 50 inimest Rootsist, Šotimaalt, Iirimaalt, Soomest, Taanist, Horvaatiast, Ahvenamaalt ja Eestist. Lisaks oli kohal ka esindus Brüsselist. Ühtekokku oli esindatud 27 Euroopa  väikesaart: väliskülalisi 16 erinevalt saarelt ja Eesti saari  esindatud 11.  Selle aasta konverents toimus […]

Kodukant Läänemaa ootab kandidaate AASTA KÜLA ja AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursile

Kodukant Läänemaa kuulutab taas välja Läänemaa Aasta Küla konkursi, et avaldada avalikku tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning tuua  esile maa- ja külaelu olulisust. Läänemaa Aasta Küla konkurss toimub üle aasta, Eesti külade Maapäevale eelneval aastal. Esmakordselt annab Kodukant Läänemaa välja ka Läänemaa Aasta Külaliigutaja tiitli, et esile tuua aktiivsete eestvedajate rolli külaelu edendamisel […]

Maakasutustoetuse taotlusi saab esitada kuni 30.septembrini

Vormsi vald maksab juba 2010. aastast oma ettevõtetele ja püsielanikele maakasutustoetust, et soodustada sihipärast maa kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda Vormsi vallas.  Maakasutuseks e. maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust. Maakasutustoetuse taotlusi võtab vallavalitsus vastu igal aastal […]

Kogukondadel on taas võimalik kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas: https://etoetus.struktuurifondid.ee Täpsem info ja juhendid on leitavad siit:  SA Läänemaa

COVID-19 käitumisjuhised

COVID-19 oht ei ole kadunud, aga tavapärane töö- ja kultuurielu jätkub. Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks on hea järgida järgmiseid käitumisjuhiseid. Haigena püsi kodus. Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, peavad jääma 5 päevaks karantiini, mille vältel tohib oma elukohast lahkuda vaid vältimatuteks käikudeks.    Lähikontaktsena jää eneseisolatsiooni. COVID-19 haigega lähikontaktis olles on soovitatav […]