Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek: 04.07.2024-04.08.2024

Vormsi Vallavolikogu võttis planeerimisseaduse § 87 lg 1 ja 5 alusel 14.06.2024 otsusega nr 13 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Rumpo küla Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,1 ha ja see hõlmab Kruusaaugu (90701:002:0207) katastriüksust. Maa sihtotstarve on 100% elamumaa.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kruusaaugu katastriüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, taristu lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Planeeringuga nähakse ette Kruusaaugu katastriüksusel esimese hoonestusala suuruseks 1482 m2 ja teise hoonestusala suuruseks 1681, maksimaalse ehitusaluse pinnana kuni 517 m2, hoonete arvuks kuni 7, põhihoone kõrguseks kuni 8 m (abs. e. merepinnast) ja kuni 2 korrust (teine korrus katusekorrusena), abihoone kõrguseks kuni 5 m (abs. e. merepinnast). Ehitised on kavandatud planeeringualast kagus asuva Vare (90701:002:0203) katastriüksustel asuva hoonestusega samale ehitusjoonele. Planeeringuala paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritakse lahendada planeeringualale rajatava puurkaevu ja lokaalse reoveekanalisatsiooni (septik koos imbväljakuga) abil. Juurdepääs alale on Karjääri teelt (nr 9070024), mis keerab avalikus kasutuses olevalt Rumpo (9070001) teelt. Karjääri tee läbib loodeservas ~160 m ulatuses Kruusaaugu kinnistut ja sellele nähakse ette avalik kasutus kuni tee rekonstrueerimiseni ja täielikult Karjääri tee (90701:001:0659) kinnistule tõstmiseni.

Vastuvõetud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel: https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/ ning tööajal Vormsi vallamajas (Külamaja, Hullo küla).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi saab esitada kirjalikult Vormsi Vallavalitsusele kuni 04.08.2024 postiaadressil 91301 Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaavõi e-posti aadressil vv@vormsi.ee

Rohkem infot:

Marja-Liisa Meriste
Telefon: (+372) 5596 5407
E-post: marja-liisa@vormsi.ee

Vormsi