Uue üldplaneeringu koostamine

Hea elukeskkonna loomise ja kestmise üks oluline eeldus on kvaliteetne ja toimiv üldplaneering. Üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise üks peamine alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Vormsi vallavolikogu algatas Vormsi valla uue üldplaneeringu koostamise 20. mail 2022 (vaata volikogu ostust SIIT).

******************

Kutsume esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele „Vormsi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5. aprill 2023 kell 10.00.

Pakkumused palume esitada vastavalt nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele. Hanketeate ja dokumendid leiab ning pakkumised saab esitada riigihangete registrist:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5195360/notices/notice/3336082/general-info

*******************

Vormsi valla üldplaneeringu põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega.

Üldplaneering on vajalik, et luua eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning valla strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks. Ruumiotsuseid kujundab üldplaneering maakonnaplaneeringus seatud suundumuste abil.

Üldplaneeringu koostamisel tehtavate või suunatavate otsustega on seotud enamik saare elukeskkonda ja selle kvaliteeti mõjutavaid valdkondi: eluasemed, maa ja teiste ressursside säästlik kasutus, teenindavate taristute asukohad, üldised ehitustingimused, rahva tervis, majandus, jne. Olemuselt on üldplaneering eelkõige kokkulepete ja reeglite kogum, mis annab suunised sellest, kuidas Vormsi valda arendada, millised on põhimõtted maa kasutamisel ja ehitamisel, kuhu kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida loodusmaastikke ja väärtuslikku põllumaad, kuidas tagada vaba juurdepääs rannaalale ja lautrikohtadele, kas vähendada või hoopis suurendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit. Üldplaneering reguleerib miljööväärtuslike alade  ja kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamist ja seda, kuhu kavandada teid või tehnorajatisi. Üldplaneeringuga saab lahendada ka muid ülesandeid.

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste eeldatava mõju väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks algatas volikogu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju hindamisega saab analüüsida vältimis- või leevendusvõimalusi, et erinevate ülesannete täitmisel leiaks planeering parimad lahendusvariandid.

Toimunud arutelude kokkuvõtted ja muud taustamaterjalid:

– üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eeldokument (ava dokument).

– 27. august Vormsi koolituskeskuses: väärtused ja põhimõtted üldplaneeringus

Tingimused: Lääne maakonnaplaneering 2030+


Kehtiva Vormsi valla üldplaneeringu ja detailplaneeringud leiab menüüst Valitsemine > Planeeringud