Detailplaneeringu algatamise teade

Vormsi Vallavalitsuse 09. 01.2018. a korraldusega nr 1K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamise Vormsi valla Suuremõisa külas Mõisaholmil asuvatel hoonestamata Männituka katastriüksusel 90701:002:0218 ja Mastimänni katastriüksusel 90701:002:0219, kokku ligikaudse pindalaga 2,7 ha. Katastriüksuste sihtotstarve on 100 % maatulundusmaa
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=161999

Mõlemal maaüksusel on kaitsealuste liikide püsielupaik. Looduskaitseseaduse
§ 14 lg 1 punktidest 1 ja 5 lähtudes vajalik teha koostööd hoiuala valitsejaga ning
detailplaneeringu kehtestamiseks on vajalik Keskkonnaameti nõusolek.
Lähima avaliku teeni on üle 2,5 km. Eratee on olukorras, kus kiirabil ja päästeteenistusel juurdepääs puudub. Elektriühendus on 2 km kaugusel.
Detailplaneeringu eesmärk on mõlemale katastriüksusele ühe suvemaja ja abihoonete ehitusõiguse määramine, servituutide seadmine, muude kommunikatsioonide asukoha määramine.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna planeeritav tegevus- kahe suvemaja ja kõrvalhoone ehitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvald-kondadesse. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Vormsi