Detailplaneeringu kehtestamise teade

Vormsi Vallavolikogu 18.12.2017 otsusega nr 30 kehtestati Diby külas Uuejakase detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ühe paadikuuri ehitamiseks vanale sadamakohale. Keskkonnaamet on 01.06.2017 kirjaga nr 7-13/17/4813-4 andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks paadikuuri ehitamiseks detailplaneeringul märgitud ulatuses.

Vormsi Vallavolikogu 27.03.2017.aasta otsusega nr 2 jättis Diby külas Uuejakase detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

Detailplaneeringu dokumendid on kättesaadavad Vormsi valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=162383

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi