Volikogu käsitles teemasid maakonna strateegiast valla eelarveni

Reedel, 4. veebruaril toimus Vormsi vallavolikogu 5. istung.

Volikogu kinnitas Läänemaa omavalitsuste ühisarutelu tulemusena välja pakutud muudatused maakonna arengustrateegias 2035+ ja selle tegevuskavas. Näiteks lisati või täpsustati strateegias ka Vormsi valla arenduseks olulised tegevussuunad:

 •  – vabaõhulavade ehitamine ja rekonstrueerimine piirkonnakeskustes;
 •  – nõuetele vastava veevõtukohtade võrgustiku rajamine, nii uute loomine kui olemasolevate korrastamine;
 •  – omavalitsustele kuuluvate kruuskattega teede mustkatte alla viimine;
 •   – väikesadamate arendamine, teiste seas nimetatud ka Rälby sadam;
 •  – uute lautrikohtade rajamine ja olemasolevate kaasajastamine, toetamaks väikelaevandust ja kalastusturismi;
 •  – bussipeatuste kaasajastamine;
 •  – (väike)ettevõtlust toetava infrastruktuuri arendamine, sh Vormsi katseköögi rajamine.

Maakonna arengustrateegia on aluseks maakonnas ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Arengustrateegiaga saab tutvuda SIIN. 2022. aastal on plaanis alustada juba uute aruteludega järgmise perioodi arenguplaanide täpsustamiseks.

Volikogu kinnitas Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2021-2026. Jäätmekava peamine eesmärk on anda ühtne joon kogu piirkonna jäätmemajanduse arengule, aga ka selgem alus valdkonna investeeringuplaanideks ning rahastustaotluste valikuks.

Jäätmekavas ja selle tegevuskavas on Vormsi vallaga seotud olulisemad tegevused:

 • – jäätme-eeskirja uuendamine, ajakohastamine ja ühtlustamine,
 • – Vormsi jäätmejaamale keskkonnaloa taotlemine,
 • – jäätmete liigiti kogumise parandamine,
 • – üldise teadlikkuse tõstmine.

Leiti, et vajalik on alustada arutelusid Vormsi enda jäätmekava koostamiseks, mis aitaks jäätmemajanduse arengu täpsemalt määrata.

Volikogu kiitis heaks Rälbyranna ehk Rälby sadama detailplaneering. Rälbyranna detailplaneering algatati 2015. aasta volikogu otsusega. Detailplaneeringu aruteluks toimusid avalikud koosolekud 2015. ja 2018. aastal. Rälbyranna detailplaneering võeti vallavalitsuse poolt vastu 2018. aastal ning samal aastal pikendati. Kuna detailplaneering on avalikul väljapanekul heaks kiidetud, oma nõusoleku on andnud külaelanikud ning see on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ning muude õigusaktidega, kinnitas volikogu eelnõu ühehäälselt.

Hosby külas asuva Olmati kinnistu omanik oli esitanud ehitamistaotluse ilma detailplaneeringut kehtestamata. Kuigi põhimõtteliselt oli volikogu nõus, et Olmati kinnistule ehitusõiguse andmine oleks küla senise hoonestusega loogilises kooskõlas, tuli välja õiguslik ebaselgus, mis puudutas ehituskeeluvööndi paiknemist. Samuti oli vallavalitsuse ja ehitusspetsialisti ettepanekud volikogule vastakad. Vallavanem võttis esitatud eelnõu tagasi.

Saxby külas asuva Kurvi kinnistule ehitusõiguse andmise eelnõud vastu ei võetud, sest volikogu jäi erinevatele seisukohtadele. Enamus kinnistust asub riigitee kaitsevööndis ning hooned on planeeritud väärtuslikule põllumaale. Vallavalitsuse hinnangul on riigitee ääres asuv krunt küla laienduseks sobiv. Kuid Maaeluministeeriumilt saadud kommentaar selgitas, et väärtuslikku põllumajandusmaad tuleks kasutada üksnes põllumajanduslikuks tegevuseks.

Volikogu kinnitas Vormsi valla esindajad erinevates organisatsioonides. Vormsi valla esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul on Jaak Kaabel (asendaja Heily Piip) ning Maris Jõgeva (asendaja Meelis Mägi). Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus esindab Vormsi valda Maris Jõgeva (asendaja Meelis Mägi). SA Läänemaa nõukogu liikmeks nimetati Jaak Kaabel ning juhatuse liikmeks Maris Jõgeva. Vormsi valla esindajaks väikesaarte komisjoni määrati Maris Jõgeva.

Valla teede hooldamist käsitleva teehoiukava arutelul rõhutati kohaliku ressursi kasutamise tähtsust teedeehituses ning Rumpo kruusakarjääri kasutamise võimalust. Samuti käsitleti avalikus kasutuses olevate teede võrgustiku fikseerimist teehoiukavas.

Valla 2022. aasta eelarve läbis volikogus esimese lugemise. Volikogu komisjonide esimehed tutvustasid komisjonide kommentaare eelarvele (komisjonide protokollid leiab valla avalikust dokumendiregistrist: sotsiaal- ja turvalisuskomisjon, hariduskomisjon, ehitus- ja keskkonnakomisjon, kultuurikomisjon, majanduskomisjon). Majanduskomisjon kutsus ülesse, et lisaks eelarve kulude põhjalikule hindamisele tuleb aktiivset mõelda ka valla tulubaasi suurendamisele. Volikogu liikmed esitavad oma ettepanekud eelarve osas vallavalitsusele.

Vormsi vallavolikogu 5. istungit on võimalik järele vaadata SIIN.

Vormsi