Hajaasustuse programm elutingimuste parandamiseks on avatud kuni 1. aprillini

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk (kaevu rajamine, veepuhastusseadmed jne) ja kanalisatsioon (reoveepuhasti, imbväljak jne), paremaks teha koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee (tegemist peab olema erateega) või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Taotleja tasub oma taotluse summast ühe kolmandiku, kolmandiku tasub Vormsi vald ja kolmandiku maksab riik. Vormsi vallal on kogu projekti toetuseks 4416 €.

Programmiga saab tutvuda SIIN.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid saab SIIT.

Taotlus tuleb esitada Vormsi vallavalitsusele: digitaalselt allkirjastatuna taotlus saata e-postile vv@vormsi.ee või paberil allkirjastatud taotlus tuua või saata aadressil Vormsi Vallavalitsus, 91301 Hullo, Vormsi vald, Läänemaa.

Lisainfo: vallavanem Maris Jõgeva, tel 5342 1726.

Ülevaade hajaasustuse programmist

Programmi üldised tingimused

 1. Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2022 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 2. Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 4. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 5. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 6. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 7. Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot (võib jaguneda mitme taotluse vahel).

Toetatavad tegevused:

 1. majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 2. elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 4. leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Vormsi