Vensiku kinnistu (Suuremõisas) müük avalikul kirjalikult enampakkumisel

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Vensiku kinnistu registriosa 2968932, aadress Suuremõisa küla, Vormsi vald, Läänemaa, kat nr 90701:001:0511 (vaade Maa-ameti kaardile), maa suurus 5321 m2, sihtotstarve 100% elamumaa.

Alus: Vormsi Vallavolikogu  2022. aasta 7. jaanuari otsus nr 1 „Vensiku kinnistu 2968932 võõrandamine“.

Enampakkumise alghind on 12 000 (kaksteist tuhat) eurot.

Eritingimused

  • • Vensiku kinnistu võõrandamise keeld uue omaniku poolt kümneks (10) aastaks võõrandamislepingu sõlmimisest arvates ning sanktsioonid keelu rikkumise puhuks.
  • • Elamu kasutusloa saamise kohustus uue omaniku poolt viie (5) aasta jooksul võõrandamislepingu sõlmimisest arvates ning sanktsioonid kohustuse rikkumise puhuks.

Kirjalik oksjon

Enne oksjonil osalemist, tasuda tagatisraha 1000 (üks tuhat) eurot Vormsi Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE702200001120170356. Enampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse maha ostusummast, ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha peale oksjonitulemuste kinnitamist.

Osavõtutasu suuruseks on 25 (kakskümmend viis) eurot, osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus Vormsi Vallavalitsusele 30. juuni 2022 (kaasa arvatud) märgusõnaga „Enampakkumine Vensiku“. Lihtkirjana saadetud pakkumisel peab olema 30. juuni postitamise kuupäeva tempel.

Pakkumuses peavad sisalduma:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  3. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  4. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  5. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument;
  6. kontaktandmed, sh e-postiaadress, mille kaudu ta soovib saada teada enampakkumise tulemuste kinnitamisest;
  7. pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise (varemed), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest, kitsendustest ja eritingimustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Müügileping

Müügileping (projekt lisatud) sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatust pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi ostu-müügilepingut eelpoolnimetud aja jooksul, siis tühistatakse enampakkumise tulemused antud kinnistu suhtes ning võitjale tagatisraha ei tagastata.

Müügilepingu projektiga saab tutvuda SIIN.

Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Kõik notariaalse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

Kui võitja loobub ostust, siis Vormsi Vallavalitsusel on õigus kuulutada oksjon nurjunuks.

Lisainfo

NB! Huvilistel palume kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Pakkumused avatakse 4. juulil 2022 kell 9 Vormsi vallavalituses.

Kõigil pakkujatel on soovi korral õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

Infot kinnistu arendamiseks tehtavate toimingute kohta saab valla ehitusspetsialist Riina Nedzelskienelt tel 525 8025 või riina@vormsi.ee

Külatänav, vasakul Vensiku kinnistu

Vaade hoovi

Vormsi