Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ootavad tagasisidet

Valminud on Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eeldokument, millega on võimalik valla kodulehel tutvuda. 

Tegemist ei ole veel üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimisega ega üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisega planeerimisseaduse § 81 tähenduses. 

Sellises vormis materjal aitab Vormsi vallavalitsust üldplaneeringu ja KSH konsultatsioonihanke läbiviimisel. Tänu aruteludele ja nende põhjal kujunenud kokkuvõttele on meil kindlam teadmine, mis on üldplaneeringu koostamisel oluline, milliseid uuringuid on vaja üldplaneeringu koostamise ajal läbi viia ning millist ekspertteadmist on vaja kaasata. Materjal aitab vallavolikogul kujundada oma seisukohti ja olla üldplaneeringu koostamise protsessiga kaasas. Pärast planeeringukonsultandi leidmist on võimalik eeldokumenti täiendada ning omakorda rääkida läbi koostööpartnerite ja kaasatavate ettepanekud. 

Miks me enne konsultandi leidmist lähteseisukohtade ja keskkonnamõju hindamise programmi kirjeldust jagame? Eeldokumendi tutvustamise eesmärk on anda saareelanikele, maaomanikele ja ettevõtjatele aegsasti teada, millised eesmärgid on vaja uue üldplaneeringu koostamisel püstitada. Teiseks on sellesse koondatud juba olemasolev teadmine, millega tuleb üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevate mõjude hindamisel arvestada.

Ootame eeldokumendile tagasisidet – arvamusi ja ettepanekuid –  järgmise nädala lõpuni, 2. oktoobrini. Seejärel alustame konsultandi otsinguid. 

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH programm on dokument, mis:

  • kirjeldab üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja lahendatavaid ülesandeid;
  • toob välja seosed muude oluliste strateegiliste dokumentidega, millest oleneb üldplaneeringu lahenduse kujunemine;
  • annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike analüüside tegemisest; 
  • tulenevalt üldplaneeringu koostamise eesmärkidest seab sihid keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatusele ja detailsusele ning kirjeldab keskkonda, mida planeeringu elluviimine võib mõjutada;
  • selgitab, milline võib olla eeldatavalt keskkonnale kaasnev oluline mõju ja kuidas seda hinnatakse;
  • annab ülevaate üldplaneeringu koostamise koostööpartneritest ning protsessi kaasatavatest; 
  • annab ülevaate üldplaneeringu ja KSH protsessi ning selle tulemuste avalikustamise ajakavast.

Et lähteseisukohtade ja KSH programmist saaks sisukas ja hea alus uue üldplaneeringu koostamisel, toimus 27. augustil 2022. a. ajurünnak Vormsi oluliste väärtuste ja strateegiliste arengupõhimõtete sõnastamiseks. Kirja saanud materjalis ongi arvestatud seadustest tulevate ülesannete, Lääne maakonnaplaneeringust tulevate suuniste ja valla arengukavas seatud eesmärkidega, mis on omakorda seotud kokku ajurünnaku tulemustega. Suur aitäh kõikidele kaasamõtlejatele!

Vormsi