Teade Mõisaholmis asuva Irjase-Masase detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust

Vormsi Vallavalitsus algatas 06. juuni 2017. a korraldusega nr 24K detailplaneeringu Förby külas
Mõisaholmil Irjas-Masase 2,64 ha suurusel katastriüksusel 90701:002:0216.
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse määramine, servituutide seadmine, muude
kommunikatsioonide asukoha määramine.
Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel
www.vormsi.ee avalik teave https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150349
Irjas-Masase detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda siin https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?
itm=166020

Vormsi