Ootame taotlusi 2023/2024 talveperioodi lumetõrjeks erateedel

Tasuta lumetõrjet teostatakse Vormsi vallas erateedel, mis viivad rahvastikuregistri andmete järgi Vormsi valda registreeritud elanike majapidamisteni. Tulenevalt Vormsi Vallavolikogu jaanuaris 2023. aastal kehtestatud korrast tuleb taotlus selleks esitada iga aasta 1. septembriks. Kuna kord on uus, võtab Vormsi vallavalitsus sellel aastal taotlusi vastu 1. oktoobrini. 

Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada erateedel, kus seda üldjuhul ei teostata, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonnaliikme halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi. Erandi taotlemiseks tuleb taotlejal nimetada taotluses mõjuvad põhjused.

Tasuta lumetõrjet võidakse teostada ka kokkuleppel ja üksikutel juhtudel. Sellisel juhul lepitakse eratee omanikuga kokku, kuidas ta vajaduse tekkimisest töö teostajale teada annab.

Tasuta lumetõrje teenuse kasutamiseks esitatakse Vormsi Vallavalitsusele taotlus. Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik:

  •  kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjal:
  •  kelle elukohaks on taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Vormsi vald;
  •  kellel puudub võlgnevus Vormsi valla ees.

Lumetõrjet ei teostata õuealal, kui see ei ole tehniliselt võimalik ja ka juhul kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

Teenust saab pakkuda vaid erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  • eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  • tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  •  tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Vabas vormis taotlused palume saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 1. oktoobriks. Taotluses palume nimetada kinnistu kus majapidamine asub, lumetõrje vajaduse põhjendus ja  vajaduse sagedus (regulaarselt või kindlatel juhtudel) ning kinnitus, et tee vastab lumetõrjeks seatud tingimustele.

Erateel lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel saarevaht. Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat ühes põhjendustega kirjalikult ühe kuu jooksul.

Loe täpsemalt: Vormsi valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vormsi