Hullo vana karjääri detailplaneeringu kehtestamise teade:

Vormsi Vallavolikogu 29.05.2017 otsusega nr 5 kehtestati Hullo külas vana
karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on taotleda ala osaliselt munitsipaalomandisse,
kus toimub ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine, vaheladustamine ja
sortimine nende suunamiseks kordus- ja taaskasutusse ning loomsete jäätmete
matmispaigana, nende kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine,
juurdepääsuteede asukoha määramine, maa sihtotstarbe muutmine.
Vormsi Vallavolikogu 29.septembri 2014.aasta otsusega nr 25 jättis Hullo
küla vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegiline hindamise algatamata.
Detailplaneeringu dokumendid on kättesaadavad Vormsi valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150424

Vormsi