Uuejakase detailplaneeringu avalik väljapanek

Vormsi Vallavolikogu võttis vastu 27.03.2017.a. otsusega nr 2 üldplaneeringut muutva Diby küla

Uuejakase detailplaneeringu (katastritunnus 90701:003:0691) detailplaneeringu, mille eesmärk on

ehituskeeluvööndi vähendamine ühe paadikuuri ehitamiseks vanale sadamakohale. Keskkonnaamet on

01.06.2017 kirjaga nr 7-13/17/4813-4 andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks paadikuuri

ehitamiseks detailplaneeringul märgitud ulatuses.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 01.07.2017 kuni 30.07.2017 tööpäevadel Vormsi vallavalitsuses ja

Vormsi valla veebilehel:

https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=143134

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.

Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et

planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku

väljapaneku ajal 01.07 kuni 30.07.2017

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 03.08.2017 kell 11.15 Hullo Koolituskeskuses.

Vormsi