Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamine Metsa katastriüksusel.
Vormsi Vallavalitsus teatab Vormsi Vallavalitsuse 06. juuni 2017. a korraldusega nr 11K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamise Vormsi valla Hosby küla Metsa maaüksusel.

Planeeritav ala asub Hosby külas1,1 ha suurusel Metsa katastriüksusel 90701:003:0731. Hosby külas on Vormsi valla üldplaneeringuga vähendatud endise küla südame piires osaliselt ehituskeeluvööndit, vähendatud ehituskeeluvöönd lõpeb 110 m Metsa katastriüksusest mere poole. Enne sõda on ajalooliste kaartide järgi kulgenud asustus piki Hosby teed saare keskosa poolt alates Söderby karjamõisast kuni üldplaneeringuga vähendatud ehituskeeluvööndi ala lõpuni. Piki Hosby teed on kulgenud vana asustus ja kujuneb ka praegu välja kiiresti uus asustus, kuna sinna külla jõudis äsja elekter. Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, krundi ehitusõiguse määramine, hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine ja maa sihtotstarbe muutmine

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Detailplaneeringu algatamise dokumente näeb Vormsi valla dokumendiregistris
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150333

Vormsi