Detailplaneering

Vormsi Vallavalitsus teatab , et Vormsi Vallavolikogu 29.mai 2017 otsusega nr 4 tunnistas osaliselt kehtetuks Vormsi Vallavolikogu 01.06.2001 otsusega nr 13 kehtestatud Rälby Klubba detailplaneering katastriüksuste 90701:003:0091 ja 90701:003:0092 osas.

Detailplaneeringu alusel moodustatud katastriüksused 90701:003:0091 ja 90701:003:0092 on MTÜ Rälbe Klobba omandis olev ühismaa maatulundusmaa sihtotstarbega. MTÜ Rälbe Klobba on avaldanud soovi kehtiva detailplaneeringuga moodustatud maatulundusmaa maaüksuste jagamiseks väiksemateks ehitusõiguseta maaüksusteks sihtotstarvet muutmata, vajadusel muudetakse sihtotstarve ainult tekkivatel teemaa kruntidel. Maatulundusmaast eraldatakse teedealune maa, ümberpööramisplatsid jms. MTÜ Rälbe Klobba on tänaseks kokku leppinud kõikide maaomanikega ja leidnud maa jagamiseks sobiva lahenduse. Kokkulepe on ka nende maaomanikega, kes mittetulundusühingu liikmed ei ole, kõikide maaomanike huvid on kaitstud.
Tagatud on planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist (PlanS § 140 lg 2).
Materjale näeb Vormsi valla dokumendiregistris:
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150108

Vormsi