Vormsi valla valimiskomisjoni otsus

VORMSI VALLA VALIMISKOMISJON

O T S U S

Hullo 30. august 2017 nr 3

Valimisliidu registreerimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lg 2 ja § 311 lg 6

ning arvestades Ivo Sarapuu poolt valimisliidu registreerimiseks esitatud teatist ja seltsingulepingut Vormsi valla valimiskomisjon

o t s u s t a b :

1. Registreerida Vormsi vallavolikogu 15. oktoobri 2017 valimisteks valimisliit “Terve Vormsi”.

2. Määrata valimisliidu “Terve Vormsi” nimelühendiks VTV.

3. Teha otsus teatavaks Ivo Sarapuule ja avaldada Vormsi valla veebilehel.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 võib huvitatud isik esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile vaidlustatava otsuse tegemisest kolme päeva jooksul.

Eidi Leht

Valimiskomisjoni esimees

Vormsi