Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade

Tulenevalt planeerimisseaduse § 82 annab Vormsi Vallavalitsus teada Vormsi valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 13.05.2024 – 18.06.2024. 

Olete oodatud eelnõu tutvustamisele, mis toimub 17. mail 2024 kell 14.00 – 17.00 Vormsi rahvamajas (Hullo, Vormsi). 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Vormsi valla kodulehel (https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/uue-uldplaneeringu-koostamine/) ja paberil Vormsi Vallavalitsuse ruumides (Külamaja, Hullo) selle lahtiolekuaegadel E-N 8.30-16.30. Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil vv@vormsi.ee või paberkandjal Vormsi Vallavalitsusele aadressil Külamaja, Hullo, Vormsi vald, 91301 Läänemaa. 

Vormsi valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni, prioriteetide ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Üldplaneeringu koostamise aluseks on maakonnaplaneering, üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel on arvestatud väljakujunenud asustusstruktuuri ja maakasutust, varem kehtinud üldplaneeringut ning kehtivaid detailplaneeringuid, mille osas viidi läbi analüüs info aktuaalsuse osas. Lisaks on aluseks võetud 2024. aastal valminud Vormsi valla rohevõrgustiku uuringu tulemust.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, maris@vormsi.ee, 53421726

Vormsi