Pakkumuskutse: Vormsi valla 2023-2025 aasta aruannete auditeerimine

Ootame pakkumisi Vormsi valla majandusaastate 2023 – 2025  auditeerimiseks.

Töö sisu: Vormsi valla 2023, 2024, 2025 aastate majandusaasta aruannete auditeerimine lähtuvalt kehtivast audiitortegevuse seadusest ja arvestades asjakohaseid standardeid; Vormsi valla raamatupidamise aastaaruande vastavuse hindamine Eesti finantsaruandluse standardile.

Vandeaudiitori aruanne majandusaasta aruande kohta tuleb esitada hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 10. maiks.

Nõuded pakkujale:

  • Pakkujal peab olema audiitortegevuse seaduse kohaselt audiitorteenuse osutamiseks Eestis kehtiv tegevusluba.
  • Pakkuja peab olema kantud audiitoritegevuse registrisse ning tema kutsetegevus ei tohi olla peatunud või lõppenud.
  • Pakkujal peab olema töösuhe vähemalt ühe avaliku sektori vandeaudiitoriga, kes on registreeritud audiitortegevuse registris.

Pakkumus peab sisaldama:

1) Pakkuja nime, aadressi, kontakte, registrikoodi ja tegevusloa numbrit;

2) Teenuse hinnangulist maksumust aastate kaupa (2023, 2024, 2025) ja kogumaksumusena.

3) Kinnitusi:

  • et pakkuja vastab pakkumiseks vajalikele kvalifitseerimistingimustele ning tal on võimalused ja vahendid töövõtuks;
  • et pakkuja tagab pakkumisele vastava teenuse osutamise ning kohustuste kvaliteetse ja tähtaegse täitmise;
  • et pakkumuse tegemisel on arvesse võetud ja arvestatud pakkumuse mahtu ka need tööd, mis on hea tava kohaselt tellitavate tööde teostamiseks vajalikud;
  • et pakkujal on töövõtuks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu;
  • et töövõtu juhtival audiitoril on avaliku sektori vandeaudiitori kutse. Palun tooge audiitor välja ka nimeliselt.

Palume pakkumuse esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt reedel 27.10.23. Täiendav info: Agle Romulus, agle@vormsi.ee

Vormsi