TEADE LÄÄNE MAAKONNAPLANEERINGU 2030+ KEHTESTAMISEST

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud haldusreformieelse Lääne maakonna territooriumi kohta ning selle peamisteks eesmärkideks on:
1) toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb;
2) tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja –võimalustega.
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+. Kuna endised Hanila ja Lihula vald on täna Lääneranna valla osad ja kuuluvad Pärnu maakonna koosseisu, siis edaspidi kehtib Pärnu maakonnas, endiste Lihula ja Hanila valla territooriumitel, Lääne maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks Lääne maakonnale ka Pärnu maakonda, kuid arvestades, et planeering koostati enne haldusreformi, ei ole haldusreformi järgseid muudatusi Lääne maakonnaplaneeringusse sisse viidud.
Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad juhedid ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ seatud eesmärkidest:
1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;
2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku kahanemise tingimustes;
3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;
4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondadesisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel;
6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades.

Lääne maavanem algatas 20.06.2014 korraldusega nr 101 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Lääne maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamist korraldas Lääne Maavalitsus koostöös planeeringukonsultant Hendrikson & KO-ga, Läänemaa kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda veebilehel http://www.maavalitsus.ee/laane-maakonnaplaneering ja paberil Rahandusminsiteeriumi Regionaalhalduse osakonna Lääne talituses (Lahe 8, Haapsalu) lahitioleku aegadel.

Vormsi