Suuremõisa külas asuva Augusti kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Vormsi Vallavalitsus algatas käesoleva aasta 17. aprilli istungil Suuremõisa külas asuvale Augusti kinnistule multifunktsionaalse töökoja hoone ehitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. 

Vormsi valla üldplaneering võimaldab volikogul lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel ühe hoone ja kuni 6 abihoonet arvestades sealhulgas Vormsi hoonestuslaadi. 

Vormsi Vallavolikogu on andnud 2022. aasta 19. detsembri istungil otsusega nr 27 Suuremõisa külas asuvale Augusti kinnistule nõusoleku multifunktsionaalse töökojahoone ehitamiseks detailplaneeringut koostamata. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Projekteerimistingimuste eelnõu on tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks Vormsi valla kodulehele välja pandud ajavahemikul 18.04.2023 – 28.04.2023.

Kui soovite vallavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 2. mail 2023 e-postile vv@vormsi.ee.

Selgitused ja täiendav info: ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene. Telefon 5258025, e-post: riina@vormsi.ee

 

Projekteerimistingimuste kavand

Eelnõu – projekteerimistingimuste andmine multifunktsionaalse töökojahoone ehitusprojekti koostamiseks

Asendiskeem plaanitava hoonestuse asukohaga

 

 

Vormsi