Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 29.01 – 4.02

Kõigepealt tuleb likvideerida võlg ja kuulutada uhkusega: 25. jaanuaril tunnustati teiste Läänemaa tegijate seas mitmeid vormsilasi ja Vormsi ellu panustajaid. Palju õnne kohaliku kultuurkapitali aastapreemia pälvinud MTÜ Vormsi Vaib ja talharpa juhendaja Liisa Koemets-Bastida! Palju õnne Läänemaa aasta vabaühendusele Rälby külaseltsile ja Läänemaa aasta terviseedendajale Janika Viilmale!

Esmaspäevasel vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati järgmist:

 • Taotleda munitsipaalomandisse ja määrata Kadaka kinnistu (Sviby) sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
  Algatada avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Lagise kinnistul, Kersleti külas. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Vormsi valla veebilehel ja esitada oma märkused ja ettepanekud kuni 15.02.2024 aadressil vv@vormsi.ee
 • Suunata avalikustamisele ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu
 • Jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Rumpo külas, Epasta kinnistu detailplaneeringu koostamise raames.
 • Määrata hooldaja ühele valla kodanikule ja teisele võimaldada hooldamine hoolekandeasutuses
 • Maksta stipendiumi Vormsi vallas elavale üliõpilasele
 • Muuta Vormsi Vallavalitsuse 22.12.2023.a korraldust nr 131 „Inventeerimiskomisjoni moodustamine“. Muudatusega määrati inventuurideks tähtajad
 • Tunnistada kehtetuks seni kehtinud hankekord, kuna vallavolikogu võttis oma viimasel istungil vastu uue.
 • Täiendada Vormsi valla üldplaneeringu koostamise töörühma kahe liikmega.
 • Muuta Vormsi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu, luues noorte heaolu spetsialisti ametikoha (0,2). Miks ametikoht loodi, saab lugeda eelmise nädala postitusest. Kandideerida saab kuni 7. veebruarini. 
 • Vormsi Vallavolikogu päevakorda otsustati anda eelnõu ehitamise lubamiseks detailplaneeringut koostamata Mereääre, Rannamäe, Meretuule kinnistutele Rumpo külas

Kolmapäeval, 31. jaanuaril osales vallavanema Maris Jõgeva Eesti Saarte Kogu üldkoosolekul, kus valiti ühingule uus juhatus: Jana Stahl, Liina Miks ja Meelis Mereäär.  Palju jõudu!

Kolmapäevast on ka uudis, et regonaalarengutoetustest otsustas komisjon rahastada SA Läänemaa projekti “Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine”. Projekti raames ehitatakse Vormsile spordihoone.

Neljapäeval, 1. veebruaril kohtus vallavalitsus ühes üldplaneeringu koostajate OÜ Kobras meeskonnaga Mõisaholmi seltsingusse ühinenud holmi maaomanikega. Arutati peamiselt avalikke teid, ehitustingimusi ja sadamakohta puudutavat. Kultuuri- ja kogukonnaspetsialisti Angela Mäger kutsel kogunesid huvilised kultuuripäeva korralduskoosolekule. Kultuuripäev toimub juba märtsis ja tõotab tulla põnev.

1. veebruaril avanes Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvoor.

Reedel, 2. veebruaril toimus rahvamajas järjekordne üldplaneeringu arutelu, seekord fookusega ehitustingimustel. Kes kohal ei saanud olla, neil soovitame vaadata järele Minea Kaplinski-Sauk ettekannet “Vormsi valla väärtusliku ajaloolise miljööga alad ning saare ehitustingimused” ja uurida teisigi materjale veebilehel.

 

Vormsi