Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorude avamised lükati edasi

9. novembril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul otsustas juhatus lükata edasi LEADER taotlusvoorude avamise tähtajad.

Varasemalt 2022. aasta jaanuari planeeritud Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorud avanevad veebruaris, et jätta taotlejatele pikem aeg 2021 majandusaasta aruande kinnitamiseks. Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne (äriregistris kinnitatud) on taotluse esitamisel kohustuslik dokument. Meede 4 ehk COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meetme taotlusvooru aega ei muudetud.

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab aasta lõpul Eesti maaelu arengukava 2014–2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist. Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 pikendamisest 2 aasta võrra, pikeneb ka LEADER meetme rakendamine. Uus programmi periood algab 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on üleminekuaastad. Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis sisaldab ka taasterahastu vahendeid COVID-19 kriisist tingitud olukorra leevendamiseks.

Taotlusvoorud avatakse kolmes meetmes, toetusi jagatakse kogusummas 775 285,55 eurot.

COVID-19 meetme (Meede 4) eesmärgiks on kriisi mõjude leevendamine ja ettevõtluse ümberkorraldamine kriisiga toimetulekuks. Taotlema võivad tulla Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused. Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad e-teenuste juurutamine ja arendamine, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute tegemine, turundamisele ja reklaamile suunatud tegevused, kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemine, ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. Maksimaalne toetussumma on 40 000 eurot ja toetusmäär kuni 60%.

Meede 1 taotlusvooru oodatakse projektitaotlusi ettevõtluse aktiivsuse suurendamiseks ning meede 2 taotlusvooru elukeskkonna parendamisele suunatud projekte.

Ettevõtlusmeetmes saavad taotlusi esitada mikro- ja väikeettevõtjad (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE), elukeskkonna meetmesse saavad taotlusi esitada mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused ja seltsingud. Taotleja peab olema KKLM piirkonnas tegutsev ja registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist. Täpsemad tingimused taotlejale, toetusmäärad, juhendid taotluse esitamiseks ja vajalikud vormid leiab MTÜ Kodukant Läänemaa kodulehelt www.kklm.ee alajaotuse LEADER alt.

Taotlusvoorud on avatud:

  • Meede 4 – 8.-14.12.2021
  • Meede 2 – uus aeg on 9.-15.02.2022
  • Meede 1 – uus aeg on 23.02-02.03.2022

Kõikide taotlusvoorude puhul saab esitada projektitaotlusi kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektide (toetussumma 64 001-128 000 €) tuleb eelnevalt esitada KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks. Suur- ja kogukonnateenuse projektide (Meede 1 ja Meede 2) puhul tuleb KKLM taotlusvorm esitada aadressil laaneliider@kklm.ee hiljemalt 6. jaanuariks 2022.

Taotlejate nõustamised toimuvad Kodukant Läänemaa büroos (Karja 27, Haapsalu), veebi vahendusel, kirja või telefoni teel. Vajadusel toimub nõustamine ka taotleja juures. Palume konsultatsiooniaeg eelnevalt kokku leppida.

  • Liis Moor, tegevjuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 1), tel 5816 4888, liis.moor@kklm.ee
  • Maarja Pikkmets, LEADER projektijuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 2, Meede 4), tel 5690 7685, maarja.pikkmets@kklm.ee

Samuti nõustab taotlejaid SA Läänemaa.

Vormsi