Informatsioon Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

Informatsioon Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

Vormsi Vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu (Teemaplaneering) ja Teemaplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamise tulemustest ning planeeringu põhilahenduse muutmise tõttu uuest avalikustamisest.

Vormsi Vallavolikogu algatas 30.04.2012 otsusega nr 9 Teemaplaneeringu ja KSH 28.05.2012 otsusega nr 24. Vormsi Vallavolikogu võttis 25.05.2020 otsusega nr 6 Teemaplaneeringu vastu ja suunas avalikustamisele.

Teemaplaneering käsitleb kogu Vormsi valla territooriumi (u 95 km2) ning määrab selle pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid. Teemaplaneeringuga luuakse üldplaneeringule uus maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav materjal. Maakasutus ja ehitustingimuste täpsustamise eesmärk on säilitada Vormsi omanäolisus ja väärtuslikud miljööalad, vältida ehitamist põllu- ja metsamaale ning lahendada ka ebasoovitav väga väikeste, alla 20 m2 ehitiste ehitamine aladele, kus on üheselt mõistetav, et ehitustegevus ei ole lubatud. Volikogu eesmärk on luua kõigile arusaadav lahendus, millega suudab vald oma väärtuslikku maastikku paremini kaitsta ja järeltulevatele põlvedele säilitada.

Teemaplaneeringu lahendused sobituvad üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ toodud üldprintsiipidega elukeskkonna kvaliteedi, toimepiirkondade ja transpordi arenguks. Teemaplaneering on kooskõlas kehtiva Lääne maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringuga kavandatu ei too eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, sh ei ole oodata riigipiiriülese mõju ega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva negatiivse mõju esinemist.

Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.06.2020 – 17.07.2020 ja avaliku arutelu 24.07.2020.

Väljapaneku jooksul esitati arvamusi ja ettepanekuid 18 erineva kirjaga. Nendest neli oli esitatud riigiametitelt, kes palusid täiendada teemaplaneeringut või jätta maakasutus vastavalt olemasolevale olukorrale. Ülejäänud ettepanekud olid esitatud eraisikute või kodanike ühenduste poolt. Vormsi Vallavalitsus nõustus enamike ettepanekute ja arvamustega. Arvesse ei võetud ettepanekuid, mis ei sobinud laiema planeeringu käsitlusega (nt metsade teema ebaproportsionaalselt detailne käsitlemine) või mille kohta oli vallavolikogu varem otsuse langetanud. Vormsi metsade osas on vallal plaanis korraldada eraldi planeeringu koostamine.

Arutelul osales 17 osalejat. Arutelul esitas Vormsi Vallavalitsus koos planeeringu koostamise konsultandiga seisukohad laekunud arvamustele ja ettepanekutele. Teemaplaneeringule laekunud arvamuste ja ettepanekute alusel täiendatakse ja muudetakse planeeringut.

Avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud muudavad 25.05.2020 vastuvõetud teemaplaneeringu põhilahendust (ehitustingimuste planeerimise aluspõhimõtteid) järgnevalt:

* loobutakse nõudest hooned paigutada vastavalt traditsioonilisele õueplaneeringule;

* loobutakse nõudest säilitada hoone ajalooline paiknemine krundil.

Kuna muutub planeeringu põhilahendus, kordab Vormsi Vallavalitsus Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalikku väljapanekut ja arutelu järgnevalt:

* Avalik väljapanek toimub 2.11.2020-4.12.2020;

* Avalik arutelu toimub 21.12.2020 kell 11.30 Hullo rahvamajas;

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik tutvuda Vormsi valla veebilehel ( https://atp.amphora.ee/vormsivv/indeks.aspx?itm=197087) või Vormsi vallavalitsuse kantseleis tööaegadel Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu täiendatud ja muudetud põhilahendusega planeeringu materjalidega.

Vormsi vallavalitsus

 

Vormsi