Avalike asutuste piirangute korraldus

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks
kasutamiseks mõeldud asutustele
kehtestatavate piirangutega

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra
juht otsustab:
1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja
viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades,
spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.
2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.
3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja
tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus
pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud
teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.
4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustik

2 (2)

Eriolukorra juht

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas

Määrus

Vormsi