Liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi, Ruhnu, Muhu ja Kihnu suundadel

KORRALDUS
14.03.2020 nr 30
Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa,
Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu
valla territooriumil liikumisvabaduse
piirangute kehtestamise kohta
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra
juht otsustab:
1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi
valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangud
järgmiselt:
1) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkel Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi
valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil viibivate isikute väljumine
nimetatud territooriumide piirest;
2) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkest alates isikute sisenemine Saaremaa valla,
Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumile.
2. Korralduse punktis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmiste isikute suhtes:
1) isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi
liikme otsusel;
2) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile
tooraineid ja kaupu;
3) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt
kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;
4) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga
territooriumil asuvasse elukohta;
5) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda
liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;
6) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda liikumispiiranguga
territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks
vajalikke teenuseid;
7) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt
meditsiinilisi proove;
2 (2)
8) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib osaleda lähisugulase matustel;
9) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse
osutamisel.
3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõigete 2 ja 5 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise
põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks asutustele järgmised ülesanded:
1) Politsei- ja Piirivalveametil tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang
vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele;
2) Saaremaa vallal, Hiiumaa vallal, Vormsi vallal, Ruhnu vallal, Kihnu vallal ja Muhu vallal
osutada Politsei- ja Piirivalveametile igakülgset abi käesolevas korralduses nimetatud
ülesannete täitmisel.
4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Eriolukorra juht
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas

Määrust saab lugeda siit

Viide pressiteatele

Vormsi