Avaldati merealaplaneeringu lähteseisukohad

Avaldati merealaplaneeringu lähteseisukohad
Rahandusministeeriumi pressiteade
25.04.2018
Rahandusministeerium avaldas Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude
hindamise väljatöötamiskavatsuse. Erinevate ametiasutuste, huvigruppide ja omavalitsuste
arvamusi ning seisukohti oodatakse mai keskpaigaks.
„Mereala planeeringu eesmärk on kindlaks määrata Eesti mereruumi kasutamise alused, mis aitavad
suunata inimtegevust ja realiseerida maksimaalset potentsiaali mereressursi kasutamisel. Soovime
seeläbi saavutada merekeskkonna hea seisundi ja seda ka säilitada,“ ütles planeeringute
osakonna nõunik Anni Konsap. „Planeeringu koostamisel hinnatakse kõikide merealal juba praegu
toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju. Sealhulgas hinnatakse nende
tegevustega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.“
Mereala planeeringu lähteseisukohtades pannakse paika detailsed eesmärgid ja ülesanded mereala
planeeringu koostamiseks ning määratletakse planeeringu koostamise korralduslikud küljed, muu
hulgas näiteks ajakava ja kaasamise põhimõtted. Planeeringu mõjude hindamise
väljatöötamiskavatsuses kirjeldatakse, milliseid mõjusid ja kuidas planeeringu koostamisel hindama
hakatakse.
Mereala planeeringu koostamise ja lähteseisukohtade tutvustamiseks korraldab rahandusministeerium
meremaakondades avalikud arutelud. Aruteludel viiakse läbi ka rühmatööd mereala väärtuste
kaardistamiseks, et välja selgitada mereala tähendus kohalikele elanikele ja mereala kasutajatele, mis
omakorda annab sisendi kultuuriliste mõjude käsitlemiseks planeeringu koostamisel.
Avalikud arutelud toimuvad:
 Harjumaa, Tallinn, Viimsi Rannarahva muuseum, 30.05 kell 10.00
 Ida-Virumaa, Toila, Toila SPA, 05.06 kell 13.00
 Lääne-Virumaa, Vergi sadam, 06.06 kell 11.00
 Läänemaa, Haapsalu, Rannarootsi muuseum, 11.06 kell 13.00
 Saaremaa, Kuressaare, Väikelaevaehituse kompetentsikeskus, 12.06 kell 11.00
Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste
langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Samuti on see aluseks ettevõtjatele, investoritele,
kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele oma tegevuste suunamisel merealal. Mereala
planeering plaanitakse kehtestada 2020. aastaks. Varasemalt Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevatel
merealadel kehtestatud mereala planeeringud jäävad kehtima ka edaspidi.
Lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda rahandusministeeriumi veebilehel
aadressil www.fin.ee/planeeringud ning mereala planeeringu portaalis mereala.hendrikson.ee.

Vormsi