Vormsi valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu on avalikul väljapanekul

Tänasest on Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikul väljapanekul. Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise aruande väljapanek kestab 13.05.2024 – 18.06.2024Olete oodatud eelnõu tutvustamisele, mis toimub 17. mail 2024 kell 14.00 – 17.00 Vormsi rahvamajas (Hullo, Vormsi).

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Vormsi valla kodulehel (https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/uue-uldplaneeringu-koostamine/) ja paberil Vormsi Vallavalitsuse ruumides (Külamaja, Hullo) selle lahtiolekuaegadel E-N 8.30-16.30. Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil vv@vormsi.ee või paberkandjal Vormsi Vallavalitsusele aadressil Külamaja, Hullo, Vormsi vald, 91301 Läänemaa.

Mida materjaliga tutvudes silmas pidada?
  • tegemist on terviklahendusega saare ruumilise arengu kavandamisel, mille koostamisel on arvesse võetud arengukavast tulenevat visiooni ja sihte, taustaanalüüse ning erinevatel aruteludel ja töörühmas välja toodud ettepanekuid;
  • eelnõud tasub lugeda kui esmast materjali, milles võib olla parandamist vajavaid ebatäpsusi, täiendavat arutelu vajavaid küsimusi või siis lahendusi, mis vajavad kõigi mõjutatud osapooltega läbi rääkimist. Selleks ongi esimene avalikustamine, mille käigus palume osapooltel nende hinnangul vajalikele muudatustele tähelepanu juhtida;
  • materjal on põhjalik ning üldplaneeringu lahendus tervik. Selleks, et välja pakutud lahendust kirjeldada ja selgitada, ootame kõiki huvilisi reedel, 17. mail eelnõu tutvustamisele. Eelnevalt tasub materjaliga iseseisvalt tutvuda ning kohtumiseks küsimused ettevalmistada;
  • enne ettepanekute sõnastamist tasub vaadata sisse alusuuringutesse, mille järeldusi arvesse võttes on üldplaneeringu põhilahendus välja pakutud. Väljapanekul olev eelnõu arvestab uuringutest saadud teadmistega ja ka muudatuste sisseviimisel arvestab Vormsi Vallavalitsus senise protsessi käigus kogutud teadmisega. Kasulik on enne ettepaneku esitamist vaadata mida konkreetse asukoha, objekti või lahenduse kohta ütleb keskkonnamõju hindamise aruanne;
  • head ettepanekuid, mis üldplaneeringu kvaliteedilt paremaks teevad on põhjendatud ja näitavad võimalusel ära ka ettepanekuga kaasneva mõju;
  • sügisest toimunud arutelutude käigus esitatud või hiljem saadetud ettepanekuid ning arvamusi on võetud eelnõus arvesse määral, mida on võimaldanud  kaalumise tulemusena leitud ja kohati erinevaid arvamusi tasakaalustav põhilahendus. Kui varasemalt sõnastatud ja/või saadetud ettepanekud on jätkuvalt asjakohased, tuleks need avalikustamisperioodil aadressile vv@vormsi.ee uuesti saata.
  • arvamused tuleb esitada kirjalikult aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 18. juunil 2024. Kõik ettepanekud registreeritakse ja need saavad tagasisidet käesoleva aasta augusti alguses.

Üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni, prioriteetide ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks.

Üldplaneering kujundab kohapõhiseid ruumiotsuseid ja annab ruumilise väljundi valla arengukavas määratletud arenguvisioonile – Vormsi tulevikuvisioon aastaks 2030 on elujõuline, ühtehoidev ja suurepärase elukeskkonnaga omanäoline saar Läänemeres ning üheks prioriteediks on püsielanikkonna kasv saarel. Üldplaneeringu koostamisel langetatavate otsustega on seotud enamik elukeskkonna kvaliteeti mõjutavaid valdkondi: eluasemed, maa ja teiste ressursside säästlik kasutus, teenindava taristu paiknemine, avaliku ruumi kvaliteet, üldised ehitustingimused, sh vaba ehitustegevuse suunamine, rahva tervis, majandus, jne.

Üldplaneering toimib eelkõige maa-alade kasutamist ja ehitamist suunava ja raamistava põhimõtete ja reeglite kogumina ja see on avaliku kaasamise tulemusena saavutatav kokkulepe Vormsi valla arendamiseks. Vallas tervikuna kaalutakse läbi, kuhu kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida loodusmaastikke ja väärtuslikku põllumaad, kuidas tagada vaba juurdepääs rannaalale ja lautrikohtadele, kas vähendada või suurendada veekogu ranna või kalda ehituskeeluvööndit, arvestades kliimamuutustega kohanemise vajadusega ning kõrgematasandi arengudokumentides sätetatud energeetikaalaste eesmärkidega.

Üldplaneering seab Vormsi valla ruumilise arengu eesmärgid vähemalt järgnevaks 10 aastaks.

Vormsi