Võimalus noortele, kes ei õpi ega tööta

Rahastuse on saanud SA Läänemaa projekt „Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“. Projektiperiood on 04.09.2023–31.08.2027.

Projektipartnerid on Haapsalu Linnavalitsus, Lääne- Nigula Vallavalitsus ja Vormsi Vallavalitsus ning projekti teostab SA Läänemaa.

Projekti eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste tõsta Lääne maakonna NEET-olukorras või NEET-riskis (NEET – noor vanuses 13-29, kes ei õpi ega tööta) noorte oskusi, motivatsiooni ja konkurentsivõimet, mille tulemusel 25% projektis osalenud abivajavatest tööealistest noortest, kes ei õpi ega tööta, sisenevad kuue kuu jooksul tööturule.

Projekti konkreetseks eesmärgiks/tulemuseks on tervikliku maakondliku koostöise toetussüsteemi loomine, mis:

 • nõustab ja toetab noort ning tema lähivõrgustikku noore tööle saamiseks ja tööturul püsimiseks;
 • toetab ja abistab noort haridustee jätkamiseks ja/või õpingute katkestamise ennetamiseks.

Loodav maakondlik koostöine toetussüsteem on 3-tasandiline, kuhu kuuluvad:

 • noortega vahetult tegelevad heaoluspetsialistid, kes loovad noorega kontakti, selgitavad välja tema toetuse vajaduse ning abistavad noori juhtumikorralduse põhimõttel;
 • erinevatest spetsialistidest koosnevad KOV tasandi võrgustikud;
 • erinevatest spetsialistidest koosnev maakondlik võrgustik noortele vajalike teenuste ja toetavate ning ennetavate tegevuste võimaldamiseks, mis toetavad noori nende tööle saamiseks või õppetöös püsimiseks.

Projekti tulemused:

 1. Tööle on võetud projekti koordinaator ja kolm noorte heaoluspetsialisti (juhtumikorraldajat) igasse Läänemaa omavalitsusse, mille tulemusel on Läänemaale loodud võimekus mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamiseks ja abistamiseks kas tööturule sisenemiseks või õppesse naasmiseks.
 2. 50 noort on toetatud läbi koolituste, töötubade, tugispetsialistide, nad on omandanud uusi teadmisi tööturule sisenemiseks ja sotsiaalseid oskusi igapäevaseks toimetulekuks.
 3. 15 noore lähivõrgustiku liikmed on saanud tuge ja nõustamisi, osalenud töötubades ja teistes toetavates tegevustes, nad on omandanud uusi teadmisi ja oskusi igapäevaseks toimetulekuks ning oma lähedase noore toetamiseks.
 4. Kogukond on teadlik projektiga loodavast noori toetavast toetussüsteemist, mis loob usaldust ja tagab sujuva koostöö noore, tema lähivõrgustiku ja spetsialistide vahel.
 5. Ennetustöö kaudu on noorte teadlikkus valiku- ja toetusvõimalustest tõusnud 30% noorte seas.
 6. Koolituse ja infopäevade tulemusel on paranenud 30-ne võrgustikku kuuluva spetsialisti teadlikkus ja oskused.
 7. Läänemaa kohalikud omavalitsused on võrdväärsed partnerid üle Eesti teistele omavalitsustele, panustades võrgustiku töösse, et tagada programmi jätkusuutlikkus ja ühtse süsteemi hoidmine Eestis.

Noorte toetamine ja nende konkurentsivõime suurendamine tööturul nõuab kogukondade, haridusasutuste, valitsusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti on eesmärgiks pidevalt jälgida ja hinnata tehtud tegevusi, et tagada nende tõhusus ja kohandada neid vastavalt muutuvatele tööturu tingimustele ja noorte vajadustele.

Noorte heaoluspetsialistid Läänemaal:

Igasse omavalitsusesse võeti tööle noorte heaoluspetsialist, kes pakub noorele juhtumipõhist ja personaalset tuge. Noor võib ka ise heaoluspetsialisti poole pöörduda.

 

Anni Loorits – Haapsalu linnavalitsus

Helina Meister – Lääne- Nigula vallavalitsus

Kairi Aavere – Vormsi vallavalitsus

 

(Noortegarantii Eesti tegevuskava on leitav siit: Noorte töötamine | Sotsiaalministeerium (sm.ee))

Siit saad lugeda mis on NGTS: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ngts

Projekti kogumaksumus on 559 274 eurot.

Projektijuht Hanna-Brett Lepplaid

E-mail: projektijuht@laanemaa.ee

Telefon: 53505097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormsi