Vallavanema info

Tasapisi jõuab kohale kevad.

Vormsi Vallavalitsus saatis veebruaris 2021 keskkonnaministrile kirja ettepanekuga raierahu kehtestamiseks väikesaarte metsades ajavahemikus 15. aprill kuni 15. juuni.

Saime ministrilt vastuskirja, milles öeldakse : „Looduskaitseseaduse § 55 lõige 61 sätestab, et lindude pesitsusajal lindude häirimine ja pesade hävitamine on keelatud. See keeld on suunatud otse inimestele täitmiseks. Lisaks on Keskkonnaministeerium välja andnud soovitused ja juhendmaterjalid kevadsuviste raiete ajal metsas toimetamiseks. Samuti on metsaomanikele suunatud juhendmaterjalid üraskite ära tundmiseks, nende leviku tõkestamiseks ning metsas tegutsemiseks. Kõik juhendmaterjalid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Eeltoodust tulenevalt ei planeeri Keskkonnaministeerium seada erisusi raierahu seadmiseks väikesaarte metsades“.

Teedelt lume sulamisega ja valla teede kuivamisega oleme valmis teede hööveldamise tellimiseks.

Seoses teedega on jätkuvalt vallavalitsuse menetluses Kärre tee ja Mõisaholmi juurdepääsu küsimused. Välja on antud Kärre teele projekteerimistingimused. Suuremõisa lautade juurde otsustati algatatada sundvalduse seadmine, et tagada Mõisaholmi juurdepääs.

Esimesel võimalusel soovime kutsuda ühise laua taha kõik osapoole, et leida vajalikud lahendused.

Praegu on käimas Solhemi elamu fassaadi renoveerimine.

Töid on alustatud Hullos kooli staadioni renoveerimiseks.

Riigihange on läbi viidud „Hullo külas asuvate Vormsi vallavalitsuse hoonete olmasoleva küttesüsteemi soojusallika asendamise projekteerimine ja ehitus“ osas ja kütteperiooni lõppedes alustatakse töödega.

Riigihange on käimas projekti „Vormsi lasteaia hoone energiatõhusaks muutmine“ osas.

Alates juunikuust alustab AS Kihnu Veeteed „SÕITJATEVEO AVALIKU TEENINDAMISE OTSELEPING“ täitmist vastavalt uuele hankele ja suvisele graafikule. Lisareiside vajadusest (üritused jm) palun anda vähemalt 3 nädalat ette teada Vormsi Vallavalitsusele, et oleks võimalik vajalik tellimus esitada Põhja-Eesti Ühistrantspordikeskusele.

Loodame, et COVID hakkab meist väsima ja kevad koos päikesega toob meile suve sooja. Suviste ürituste planeerimine käib, kuid kas on võimalik neid ellu viia selgub alles edaspidi.

Ettepanekud ja küsimused on oodatud.

Olge terved ja hoitud!

Ene Sarapuu
vallavanem

Vormsi