Vald arutas koostööd küladega

Reedel, 29. aprillil said rahvamajas kokku Vormsi külade eestvedajad, arutlemaks, kuidas võiks toimuda külade ja Vormsi vallavalitsuse koostöö. Esindatud olid Borrby, Norrby, Rälby, Söderby, Diby, Rumpo, Hosby ja Kersleti.

Vallavalitsusel on tekkinud mitmeid teemasid, mille üle tahaks pidada aru külade elanikega. Näiteks nägi vallavalitsus vajadust rääkida Rälby inimestega kui plaanisime Rälby sadama projekti. Palju küsimusi tekib teede remondi ja hooldusega seotult, samuti on koostöös küladega vaja tagada kriisideks valmisolek.

Teemad, mis arutelus lisandusid:

 • • sadama- ja lautrikohtade ning rannaalade arendust puudutav, investeeringud,
 • • külateed, eriti juurdepääsuteed,
 • • tuleohutus kruntidel ja külavahel, sh veevõtukohad ja maahooldus,
 • • planeeringud ja arengudokumendid, sh nii detail- ja üldplaneering, samuti pikema pekspektiiviga arendustegevused,
 • • teeviidad,
 • • külade ja saare visuaalne identiteet,
 • • side jms taristu arendamine,
 • • metsa küsimused ja areng, sh metsaraie külade kõrval,
 • • looduskeskkond, kraavid,
 • • üldine info liikumine,
 • • külas elavate inimeste hoolekanne,
 • • turvalisus, ka tänavavalgustus,
 • • rahastus valla poolt traditsioonilistele küla sündmustele ja tegevustele,
 • • traditsioonide hoidmine,
 • • talgute jms ühistegevuse korraldamine.

Kui vald alustab suvel uue üldplaneeringu koostamist, on väga oluline, et külades oleks juba koostööharjumus ehk küla saaks juba enne ise arutada, kuidas nähakse oma kandi arengut (ka küla tihedus või hajutatus).

Valla jaoks on oluline, kuidas küla saaks olla esindatud, kes oleks konkreetne kontaktisik. Alljärgnevalt mõtteid, mis on selleks olulised.

 • • Külas peavad inimesed üksteist tundma.
 • • Oluline on info liikumine külaelanike vahel. (Hosby külaselts jagas enda kogemust, kuidas koos pannakse kirja teemad, mis aasta jooksul vajavad lahendamist ning aasta lõpus vaadatakse tehtu üle. Vahepeal on kõigil külaelanikel võimalik jälgida, millises seisus on projekt või ettevõtmine.)
 • • Külade esindajate kontaktid võiksid olla valla veebilehel. Selleks tuleks vallal teha üleskutse, et külad nimetaksid endas esindaja võib olla ka mitme küla peale – seda võimaldab Vormsi külavanema statuut.
 • • Tähtsad on koosviibimised, peod ja tähistamised. Ärgitati aasta jooksul korraldada külades erinevaid sündmusi, mis tooks kokku nii oma küla inimesed kui naabrid. 22. juunil ongi kõik oodatud Diby jaanitulele, 30. juulil Rälby külaseltsi korraldatavale laadale. Millisele sündmusele kutsuvad teised külad?
 • • Esindaja peab päriselt küla esindama, ta peab võtma kuulaja ja peegeldaja rolli.

Viimaseks teemaks oli küsimus: mida on küla esindajal vaja? Mõtted said järgnevad:

 • • headest ideedest tuleb rääkida, et nende elluviimisesse saaks teised kaasa kutsuda.
 • • tähtis on usaldus ja empaatia, mida saame suhete loomisega kasvatada;
 • • oluline on, et vald kuulaks küla esindajat ja tema poolt välja toodud küla arvamusega arvestaks;
 • • vallal peavad olema head ja töötavad infokanalid, teiste seas oleks abiks meililist külavanematele/esindajatele, et anda neile võimalus vallas toimuvaga kursis olla, teistega ajakohase info jagamiseks;
 • • kõikide sammude puhul on tähtis järjepidevus ja regulaarsus;
 • • vald võiks anda külale kindlad aruteluülesanded ja küsimused, et kuidas nähakse seda või teist protsessi, tegevust, arengut.

Järgmiseks sammuks on vallavalitsuse poolt üleskutse küladele esindajate nimetamiseks. Siis saab lisada nende kontaktid veebilehele. Esindajad kutsume külakomisjoni, mis võiks koguneda korra kuus või üle kahe kuu, et vallas arutletavate küsimuste üle otsustamisse tuua iga kandi arvamus.

Maris Jõgeva
Vallavanem

Vormsi külade esindajad. Foto Liina Jutt

Vormsi