Teade Saxby sadama (muuli ja süvendatava mere osa) detailplaneeringu avalikust väljapanekust

 

Vormsi Vallavalitsus algatas oma 16.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 26 K Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 300 m2 suurusel muuli osal ja 0,53 ha suurusel süvendataval merealal.

Slipi ja muuli projekteerimisel selgus, et lähtudes asukohast, peab slippi kaitsvat muuli pikendama, seega rekonstrueeritav maht on rohkem kui 33 % säilinud muulist. Slipi ja muuli projekteerimisel selgus ka süvendatava mereala ligikaudne suurus ja süvendustööde maht.

Arvestades eelpool toodud asjaolusid, oli vaja algatada Saxby sadama muuli ja süvendatava mere osas uus detailplaneering.

Detailplaneering koostati arvestades keskkonna-ja õigusaktide nõudeid, detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale ega Vormsi maastikukaitseala Saxby piiranguvööndile.

 

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel:  www.vormsi.ee

Avalik teave:https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=199901

 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mitte nõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku väljapaneku ajal 26.04 kuni 10.05.2021

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.06.2021 kell 11.15 Hullos Rahvamajas.

 

 

Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Kontaktisik

Riina Nedzelskiene

ehitusspetsialist

Vormsi