Teade Eesti mereala planeeringu eelnõu II avalikustamisest

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja
mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse
(edaspidi PlanS) § 19 toimub 17.02.-18.03.2020 rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala
portaalis.
Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 korraldusega nr 157 üleriigilise planeeringu
teemaplaneeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi
(edaspidi mereala planeering) planeerimiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamiseks. Üleriigilise mereala planeeringu koostamisel viiakse läbi asjakohaste
sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste, looduskeskkondlike mõjude ja tervisemõjude
hindamine, sh keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi mõjude hindamine).
Vastavalt PlanS § 15 lg 2 üleriigiline planeeringu (sh üleriigilise planeeringu teemaplaneering
merealadele) koostamisse kaasatakse kohaliku omavalitsuse üksused, kellel võib olla
põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste
arengusuundumuste vastu. Eeldame, et ka Teie organisatsioonil on huvi avalikustamise vältel
planeeringu materjalidega tutvuda. Mereala planeeringu koostamist korraldab
rahandusministeeriumi planeeringute osakond. Mereala planeerimisel tuleb arvestada Pärnu
ja Hiiu maakonnaga piirneva mereala kehtestatud maakonnaplaneeringuid1
.
Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas
perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning
edendada meremajandust. Planeeringuga määratakse kindlaks, millistes piirkondades ja
millistel tingimustel saab tegevusi ellu viia. Mereala planeeringu koostamise käigus
hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste strateegilist
koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja
majandusele, samuti tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Planeeringu juurde on
koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks ja

1 Hiiu mereala planeering kehtestati juunis 2016 ja Pärnu mereala planeering aprillis 2017. Hiiu ja Pärnu mereala
planeeringud jäävad kehtima ka üleriigilise mereala planeeringu kehtestamisel, mis tähendab, et nende
planeeringute lahendused jäävad vastavas piirkonnas ka tulevikus mereala kasutust suunavate otsuste aluseks.
Riigikohtu 8.augusti 2018 otsusega on tühistatud Hiiu mereala planeering tuuleenergia tootmise alade osas
(kohtuasi 3-16-1472). Muude käsitletud teemade osas on Hiiu mereala planeering kehtiv.
*/
Meie 03.02.2020 nr 15-1/799-1
2
leevendamiseks meetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse Eesti riigipiiri
üleselt. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Kost.
Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate
otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjate, investorite,
kohalike omavalitsuste ning rannikukogukondade tegevuse suunajaks. Mereala planeeringuga
tuleb arvestada järgnevate planeeringute, mereala kasutust mõjutavate otsuste,
merekasutuseks väljastatavate lubade ning riigi ja kohaliku omavalitsuse strateegiliste
arengudokumentide koostamisel.
Põhilahendus kajastab Eesti merealal erinevaid kasutusi koos, tuues ära mereala kasutuse
tuleviku suundmused, visiooni ja ruumilise arengu põhimõtted (ptk 3).
Planeeringulahendusena (ptk 5) tuuakse välja kooskasutuse põhimõtted ja antakse valdkonniti
suuniseid ning tingimusi.
Mereala planeeringu fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba
olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad. Need kasutusvaldkonnad on vesiviljelus ja
energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning määrab tuuleenergeetikale
ruumiliselt arendusalad.
Planeeringu mõjude hindamise aruanne on koostatud eraldiseisva dokumendina. Mõjude
hindamise täpsusaste ja fookus tulenevad planeeringu täpsusastmest ja fookusest. Aruandes
on mõjutatava keskkonna kirjeldus ja planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud jagatud
valdkonnapõhiselt eraldi alampeatükkidesse. Selliselt on võimalik tutvuda looduskeskkonna,
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, majanduskeskkonna ja tervisemõjudega. Välja on toodud
ka kumulatiivsed mõjud ja piiriülesed mõjud.
Korraldame ka planeeringu põhilahendust tutvustava arutelu vahetult peale avaliku
väljapaneku algust. Arutelu toimub rahandusministeeriumis 18.02 kell 13.00-15.00 (SuurAmeerika 1, Tallinn). Palume oma osalus registreerida siin.
Planeeringu materjalid, sh planeeringu seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja veebikaart
koos asjakohaste kaardikihtidega, on leitavad alates 17.02.2020 mereala portaalist aadressil
http://mereala.hendrikson.ee/lahendus.html. Mereala planeeringu menetlust puudutav
informatsioon on lisaks mereala portaalile kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehelt
aadressil https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud.
Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ja mõjude hindamise aruandele saab esitada
18. märtsini rahandusministeeriumi e-posti aadressil info@fin.ee. Küsimustega saab
pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole emailil triin.lepland@fin.ee ja
telefonil 4520521.
Täiendavalt kutsume Teid huvi korral osalema planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude
hindamise aruande eelnõu avalikel aruteludel merega piirnevates maakondades. Aruteludel
tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning avalikul väljapanekul
esitatud arvamusi ja vastuseid neile. Samuti on see heaks võimaluseks suhelda
meremajanduse valdkonna huvigruppide esindajatega.
3
Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu II avaliku väljapaneku
järgsed avalikud arutelud toimuvad:
 13.04 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn);
 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald);
 16.04 algusega kl 16 Läänemaa Puise Nina talus (Puise küla, Haapsalu);
 17.04 algusega kl 16 Saaremaa Arensburg Boutique Hotel & Spas (Lossi 15,
Kuressaare).

Vormsi