Norrby sadamaala detailplaneeringu avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas 28.märtsi 2014.a. otsusega nr 7 üldplaneeringut muutva Norrby sadama detailplaneeringu kokku 1,6 ha, mis hõlmab RMK omandis olevat ligikaudu 0,2 ha suurust, 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksust tunnusega 90701:003:0304, munitsipaalomandis olevat -1,25 ha suurust Norrby sadam katastriuksust 90701:003:0319 ja eraomandis olevast katastriüksusest 90701:003:0613 ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on anda tingimused olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks vaatlustorniks-puhkekohaks ning 5-10 väikeehitise-paadikuuri (kuni 20 m2) asukoha ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, planeerida maa-alale puhkekohad, kuivkäimla, slipikoha, juurdepääsutee ja parkimisala, maismaal paiknevad navigatsioonimärkide asukoha määramine, katastriüksuse 90701:001:0304 sihtotstarbe muutmine üldkasutatavaks maaks. Norrby sadamaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub kolmapäeval 20.mai 2015 kell 09.00 Koolituskeskuses

Norrby sadamala detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas  ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=107396

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave  http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=83847

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi