Hosby sadamaala detailplaneeringu avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas 30.05.2014.a. otsusega nr 16 üldplaneeringut muutva Hosby sadama detailplaneeringu kokku 3,8 ha suurusel alal, mis hõlmab 3,57 ha osa munitsipaalomandis olevast Hosbyranna katastriüksust 90701:003:0339, Hosby tee teetruubi ja kraavi osa ning 2300 m2 ulatuses maaparanduskraavi suudmeosas olev lahesopist.

Vormsi Vallavolikogu 26.01.2015 otsusega nr 2 otsustas Hosby sadamaala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) mitte algatada.

Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, sadama-alale paadikuuride ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, kämpingumajakeste ja puhkeala asukoha (pingid-lauad, kalapuhastuslaud, suitsuahi) ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, linnuvaatlustorni asukoha määramine, väiketuuliku asukoha ja ehitustingimuste määramine max 20 kW/h, millega lahendatakse Hosby küla elektriga varustamine, slipi taastamine, kuivkäimlate ja prügikastide asukoha määramine, liiklemisskeemi väljatöötamine ja parkimiseks sobiva asukoha määramine, olemasoleva muuli rekonstrueerimise tingimuste määramine, lahesopi vastasküljele uue muuli (~30 m) ehitamise tingimuste määramine, teetruubi rekonstrueerimise tingimuste määramine, vana maaparanduskraavi eesvoolu setetest puhastamise tingimuste määramine, lahesopi roost ja setetest puhastamise tingimuste määramine, navigatsioonimärkide asukoha määramine.

Hosby sadamaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub kolmapäeval 20. mai 2015 kell 11.15 Koolituskeskuses.

Hosby sadamala detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi valla dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=106677

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave  http://avalik.amphora.ee/vormsivv/document.aspx?id=87407

ja  http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=101377
Vormsi Vallavalitsus

Vormsi