Rälbyranna detailplaneeringu algatamine

Üldplaneeringut muutva Rälbyranna detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine.

Vormsi Vallavolikogu algatas 30.märtsi 2015.a. otsusega nr 10 üldplaneeringut muutva Rälbyranna detailplaneering, kokku 5,1 ha, mis hõlmab üldkasutatava maa sihtotstarbega Rälbyranna katastriüksust 90701:003:0323, osaliselt Rälby sadama teed 9070005 ja Lautri teed 9070019. Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse- ja hoonestustingimuste määramine paadikuuridele, merepääste-kalurite hoonele, vaatlustornile, olemasolevatele rekonstrueeritavatele sadamamuulidele, olemasolevale vundamendile kavandatavale grillimis-istumispaigale, slipile, asukoha määramine navigatsioonimärkidele, tuletõrje veevõtukohale, supelranna rajatistele, kuivkäimlatele ja prügikastidele, olemasoleva loodusliku haljastuse kujundamine sadama- ja puhkealale sobivaks, liiklemisskeemi väljatöötamine ja parkimiseks sobiva asukoha määramine.

Otsustati jätta Rälby küla Rälbyranna detailplaneeringu koostamise protsessis keskkonna-mõjude strateegiline hindamine algatamata. Planeeritava tegevuse tulemusena korrastatakse olemasolevad ehitised ja rajatised, heakorrastatakse sadama- ja puhkeala ning reguleeritakse praegu alal toimuvat stiihilist tegevust. Kui detailplaneering koostatakse arvestades keskkonna- ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega tõenaoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale. Soovitav on planeerimisprotsessi kaasata keskkonnaekspert ja võimaliku keskkonnamõju vähendamise ettepanekud tuua välja detailplaneeringu seletuskirjas eraldi peatükina.

Detailplaneeringu algataja ja korraldaja on Vormsi vallavalitsus.

Lisadokumente saab vaadata Vormsi valla kodulehel:

https://vormsi.ee/demokraatia/avalik-teave-dokumendiregister-ja-uldaktid/

http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=107500 

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi