Meeldetuletuseks majutusteenuse pakkujatele

Kevad on käes ja Vormsi saar ootab saarele puhkajaid. Majutusteenuse pakkujatel on sobiv aeg vaadata üle, et pakutavad teenused kingiksid külalistele meeldejääva aja saarel ja neil oleks siin turvaline.

Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja osutab majutusteenust, see tähendab – pakub ajutist ööbimisvõimalust. Majutusteenuse osutajal peavad olema teenuse osutamiseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala. Eraldi lube majutusteenuse osutamiseks ei väljastata. Nõuded on reguleeritud turismiseaduses ja selle alusel välja antud ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määruses „Majutusteenuse osutamise nõuded“. Majutusteenuse osutamisele kehtestatud nõuded tasub igal aastal üle vaadata, et kontrollida kas teenusega on tagatud kõik see, mida külastaja broneeringut tehes tõenäoliselt ootab ja saare külastamine saab läbimõeldult turvaline.

Majutusteenuse osutaja peab järgima järgmiseid nõudeid:

1. Nõuded majutusettevõtte ehitisele, ruumidele ja territooriumile
Ehitis, ruumid ja nende sisustus ning majutusettevõtte territoorium peavad olema puhtad ja heas korras. Majutusteenuse osutamisel kasutatavad seadmed peavad olema töökorras ja tavapärasel kasutamisel ohutud. Ruum ja ligipääs peavad arvestama puudega inimeste erivajadustega,

2.  Nõuded tuleohutusele
Majutusettevõtte igas majutusruumis peab nähtaval kohal olema tuleohutuse meelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks. Samuti peab nähtaval olema evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise skeem. Väljumis- või evakuatsiooniteel oleva majutusruumi, korteri või majutushoone välisuks peab olema seestpoolt võtmeta avatav.

3.  Nõuded veele
Majutusettevõte peab olema varustatud joogiveega. Soojaveevarustusega majutusettevõttes peab olema võimalik soojendada vett kuni 65 ºC ning sooja vee temperatuuri tuleb hoida vahemikus 50–55 ºC.

4.  Nõuded valgustusele
Majutusettevõtte valgustus peab tagama üldkasutatavates-, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.

5.  Majutusruumi üldnõuded
Majutusruumide või asjakohasel juhul majutushoone või korteri uksed peavad olema lukustatavad ja võtmed majutusteenuse kasutaja kasutuses. Ruum peab olema otstarbekohaselt sisustatud, tagatud peab olema riiete ja tarbeesemete paigutamise võimalus.

6.  Nõuded hügieenitingimustele
Majutusettevõttes peab olema hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus, ööpäevaringne sooja veega üldpesemise võimalus ning tagatud tualeti kasutamise võimalus ja tualettpaberi olemasolu.

7.  Nõuded toitlustamisele ja toidu valmistamise võimalusele
Toidu käitlemisel peab teenuse osutaja tagama toidu käitlemise vastavalt toiduseaduse nõuetele. Toidu valmistamise võimaluse pakkumisel peab majutusettevõttes olema vastavalt sisustatud köök, kööginurk või muud majutusettevõtte liigi eripära arvestavad toidu valmistamise ja toidu serveerimise võimalused.

8.  Nõuded korrashoiule
Majutusettevõtte ruume tuleb puhastada, õhutada regulaarselt, vältimaks nakkuste levikut ja ohtu tervisele. Majutusruume tuleb koristada vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga majutusteenuse kasutaja lahkumise järel. Rätikute ja voodipesu olemasolul või laenutamise võimaluse korral tuleb tagada nende vahetus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga uue majutusteenuse kasutaja saabudes. Puhtad ja mustad tekstiilid tuleb hoida eraldi. Pesemis- ja tualettruumi puhastusvahendeid tuleb kasutada ja hoida eraldi muudest puhastusvahenditest.

9.  Muud üldnõuded
Majutusettevõttes peab olema tagatud võtme väljastamine, ööpäevaringne sisse- ja väljapääs, selgelt nähtav ja eristatav sissepääs territooriumile, info pakutavatest teenustest, hinnakirjast ja vastuvõtuaegadest, kui vastuvõtt ei toimu ööpäevaringselt, kohad jäätmete liigiti kogumiseks. Samuti on oluline info selle kohta, kas teenus on ligipääsetav erivajadusega isikutele.

Majutusteenust võib pakkuda vaid hoonetes, millele on väljastatud kasutusluba või kasutusteatis. Loe lühemalt lubade ja teatiste esitamise kohta https://vormsi.ee/elu-vormsil/ehitamine/

Vormsi saare külad ja talud on erilised oma nimede poolest. Soovitame majutusteenuste pakkujatel panna külastajatele muu info hulgas silmnähtavale kohale välja koha aadress kus nii küla kui talu nimi. See on vajalik olukordadeks kus võib olla vajalik kiire abi kutsumine. 

Täpsemad nõuded majutusasutuse liigi kaupa:

  • Hotell on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.
  • Motell on sõidukiga lihtsalt ligipääsetavas kohas asuv majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume ja parkimisvõimalust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte. Hotelli ja motelli majutusruumid peavad olema piisava puhkealaga ja varustatud privaatse pesemis- ja tualettruumiga,  tagada tuleb rätikute ja voodipesu olemasolu majutusruumis, igapäevane majutusruumide koristamine ja voodite korrastamine, samuti lisapadja ja -teki võimalus. Kui toitlustusteenust ei pakuta, tuleb tagada majutusteenuse kasutajale toidu valmistamise võimalus või teha kättesaadavaks info hommikusöögi võimaluste kohta vahetus läheduses. Motellis peab olema vähemalt majutusruumide arvuga võrdne arv parkimiskohti.
  • Külalistemaja on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv majutusettevõte. Külalistemaja majutusruumid peavad olema piisava puhkealaga, tagada tuleb rätikute ja voodipesu olemasolu majutusruumis. Külalistemaja pesemis- ja tualettruumid võivad olla ühiskasutuses, kuid siis kümne voodikoha kohta üks pesemisruum ja kaks tualettruumi .
  • Hostel on majutusteenuse kasutaja ainu- või ühiskasutuses olevaid majutusruume pakkuv majutusettevõte.  Majutusruumides või -hoones peab olema toidu valmistamise võimalus ning puhkamiseks ja einetamiseks mõeldud ala. Majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus. Hostelis peab olema kümne voodikoha kohta vähemalt üks pesemisruum  ja kaks tualettruumi.
  • Puhkeküla või -laager on majutusettevõte, kus on telkimisvõimalus või haagissuvilate vastuvõtmise võimalus ja kus võivad olla majutushooned. Puhkeküla või -laagri territoorium peab olema piiritletud ning varustatud välisvalgustusega, siseteed tagama mootorsõidukite kandevõimet arvesse võtva ohutu ja sujuva liikluse. 12 telkimis-, haagissuvila-, karavani- või voodikoha kohta üks tuleb tagada üks pesemisruum ja kaks tualettruumi. Olemas peab olema toidu valmistamise võimalus ning nähtaval kohal tuleohutuse meelespea, majutusteenuse osutaja kontakttelefoni number. Majutushoone olemasolul tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus. Haagissuvila- või karavanikohtade olemasolul peavad need olema tähistatud ja piisava suurusega, sobiliku pinnakattega.  Territoorium olema varustatud elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega.
  • Puhkemaja on majutusettevõte, kus majutushoone antakse tervikuna majutusteenuse kasutaja kasutusse ja külaliskorteri puhul antakse korter tervikuna majutusteenuse kasutaja kasutusse. Puhkemajas ja külaliskorteris peab lisaks majutusruumile olema toidu valmistamise võimalus, vastavalt sisustatud köök, einetamiseks ja puhkamiseks mõeldud ala ning pesemis- ja tualettruum. Majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus.
  • Kodumajutus on majutusettevõte, kus majutusteenuse kasutaja kasutusse antakse tuba või muu osa majutusteenuse osutaja elukohaks olevast talust, majast või korterist. Kodumajutuses peab lisaks majutusruumile olema toidu valmistamise võimalus, vastavalt sisustatud köök, einestamiseks ja puhkamiseks mõeldud ala ning pesemis- ja tualettruumi kasutamise võimalus. Majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus.

Küsimuste korral pöörduda ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene poole.

riina@vormsi.ee

+372 5258025

Vormsi