Kutse arenguplaanide ülevaatamisele ja rahuloluküsimustik

Reedel, 14. juulil on kõik vormsilased oodatud rahvamajja iga-aastasele arengusihtide ja tegevuskavade ülevaatamisele. Samuti on taas avatud rahuloluküsimustik, millele vallavalitsus ootab vastuseid kuni 13. juuli hilisõhtuni. 

Arengudokumendid – arengukava ja eelarvestrateegia – vaadatakse volikogu poolt üle igal aastal ja igal aastal täpsustatakse järgmistele aastatele plaanitud tegevused, kavandatakse ühise rahakoti sisu kasutamist. Nii pikaajaliste kui ka lähema perspektiiviga kokkulepetesse süvenemine, nende üle arupidamine ja erimeelsustes üksteisele lähemale jõudmine on vajalik, sest aitab elu saarel paremaks saada. Selleks on vaja igal aastal korraks kokku saada, sest kuude jooksul on kogunenud uut teadmist, ilmnenud uued vajadused, mõned varem olulisena tundunud asjad ei olegi võib-olla enam nii olulised. Tegevusvalikuid on kõige parem teha avatult ja koos asju arutades.

Kõik vormsilased on oodatud reedel, 14. juulil kell 14.00 – 17.00 rahvamajja, et üks korralik ja sisukas arutelu pidada.

Teemade ampluaa on kindlasti lai. Selleks, et kogunemine läheks ladusamalt on vallavalitsus ja volikogu valinud välja mõned, milles täpsemate vajaduste ja tegevuste paikasaamine eriti vajalik. See ei tähenda, et teemasid ei võiks lisanduda:

Vormsi saarele omane terviklik looduskeskkond on hästi hoitud

 • Kas lisada plaanidesse tegevussuund ja tegevused,  mille sisuks on Vormsi valla suutlikkuse tugevdamine keskkonnahoiuga seotud teemadega tegelemiseks? Arengukava elluviimisel on ilmnenud, et Vormsi valla suutlikkus teostada järelevalvet nii üldplaneeringu väärtuste kui üldise keskkonnahoiu tingimuste  osas on vähene. Läänemaa kliima- ja anergiakava toob mh  ühe tegevusena välja, et süstemaatiliselt parandatakse asjakohaste ametnike pädevusi keskkonna- ja kliimamõjude ning -riskide valdkondades. Millised on need tegevused, mis aitaksid Vormsi valla suutlikkust tõsta?

Vormsil on võimalik omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust.

 • Mida tähendab kvaliteetne alus- ja põhiharidusVormsi kogukonna, kooli ja valla jaoks? Kui mõtestame ja räägime läbi, saab leppida kokku täpsemad suunad ja tegevused.
 • Kas oleme valmis alustama tingimuste taastamist distantsõppe korraldamiseks Vormsi koolis? Vormsi kooli kogemus distantsõppe korraldamisel on üks Lääne maakonna arengueeldus ja märgitud ka ühe kohaliku kooli võimekusena. Mida on meil vaja teha selleks, et seda võimekust hoida?

Vormsil on soodsad tingimused keskkonnasõbraliku ettevõtluse ja turismi arenguks.

 • Milline on kohaliku ettevõtluse edendamise strateegia? Vaja on terviklikumat lähenemist ettevõtluskeskkonna toetamiseks, kohaliku ressursi väärindamiseks, kaugtöö võimaluste paremaks kasutamiseks ja püsivateks töökohtadeks tingimuste loomiseks.  
 • Lisada tegevusena Hullo keskuse detailplaneerimine, mh tööstusalale läbimõelduma kasutuslahenduse loomine. Ettepanek on planeerida üle ala, kuhu on ehitamisel või kavandatud uued hooned (spordihoone, ühisköök, merepääste PVC hall). Ka koostootmisjaam vajab asukohta, kergliiklustee enne projekteerimist planeerimist.
 • Millised tegevused on vajalikud Vormsi vaatamisväärsuste ligipääsetavuse parandamiseks?

Vormsil on elanike vajadusi arvestavad transpordiühendused.

 • Mida on Vormsil vaja nõudepõhisele ühistranspordile üleminekuks, et paraneksid liikumisvõimalused külade ja sadama vahel?
 • Millised piirangud praamile ennast õigustavad?

Vormsil on tagatud kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus.

 • Mida on vaja teha selleks, et saarele elama asuda soovivatel inimestel oleks saareelu sidumine töö- ja pereeluga lihtsam. Näiteks oleme rääkinud munitsipaal-/maabumiskorterite väljaehitamisest, aga mida oleks veel tarvis?
 • Mida on vaja teha selleks, et üle saare saaks võtta paremini kasutusse taastuvenergeetika lahendusi?  
 • Kuidas saab Vormsi vald panustada kiire internetiühenduse ja kvaliteetse mobiililevi tarbeks taristu loomisesse, et tagada nii elutähtsad teenused kui ka kaugtöövõimalused.

Vormsil väärtustatakse kohalikku kultuuripärandit ja saarel on vilgas kultuurielu.

 • Milline panus on Vormsi kogukonnalt ja vallalt vajalik Vormsi talumuuseumi arendamiseks Vormsi ja rannarootsi pärimuskultuuri ning käsitöö keskuseks?
 • Millised tegevused võtta ette Püha Olavi teekonna projektis osalemiseks?

Vormsi valla juhtimine on avatud, kaasav ja omaalgatust toetav.

 • Mida peaksid sisaldama koostöökokkulepped  külakogukondade ja valla vahel? Ühe võimalusena on arutatud nn “külaraha” süsteemi rakendamist, teiseks süsteemsemat lähenemist avalikult kasutatavate maade hooldusele. Milline võiks olla terviklahendus?

Kel ideid või ettepanekuid teemade loetellu mõne lisamiseks, on teretulnud seda eelnevalt tegema (maris@vormsi.ee). Arutelu kokkuvõtted vaatab läbi vallavalitsus ja arvestab nendega volikogule kavade muutmise eelnõud vormistades. Kirjalikult saab samuti valla arengudokumentide täiendamiseks ettepanekuid esitada kuni 1. augustini aadressile  vv@vormsi.ee

Rahuloluküsimustiku leiab lehelt https://forms.gle/wZqcJtjyzEPJ9mQg6

Küsimustiku vastused aitavad hinnata valla tööd, võimalikke edasi- ja tagasiminekuid, mis samuti on sisendiks sihtide seadmisel ja tegemist vajavate tööde täpsustamisel.  Vastuseid küsimustikule ootame kuni 13. juulini.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 53421726

Vormsi