Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 15. 01 – 21.01

Alustame taas nädala kokkuvõtetega, et Vormsi valla tegevused ja otsused oleksid rohkem nähtaval. Nädala alguses toimus vallavalitsuse istung, nädala lõpetas volikogu.

Esmaspäeval, 15.01 aasta esimese vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati järgmist:

  • ehitusloa väljastamine puurkaevu ehitamiseks Männi kinnistule Borrby külas
  • projekteerimistingimuste andmine abihoone ehitusprojekti koostamiseks Jalaka kinnistule Diby külas
  • hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine ning ühe vormsilase hooldamine hoolekandeasutuses
  • kinnitati Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava – selle alusel kasutame riigipoolset toetust noorte talharpa tundide jätkumiseks 
  • otsustati hankekomisjoni ettepanekul mobiilimastide projekteerimise ja ehitamise riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamine ja lepingu sõlmimiseks anti vallavanemale volitus
  • kinnitati Läänemaa ühise kriisikomisjoni koosseis. 

Teisipäeval osales valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma mandril kahel olulisel kohtumisel: Taeblas kohtuti Lääne-Nigula sotsiaaltöömeeskonnaga Läänemaa kriminaalhooldusmeeskonnaga ja Haapsalus toimus kohtumine noorte heaolu spetsialistide värbamise teemal Läänemaa omavalitsustesse.

Neljapäeval külastasid Vormsi saart Riigimetsa Majandamise Keskuse puhkealade spetsialistid. Koos Diby ja Norrby küla esindajatega räägiti tulevikuplaanidest seoses Diby ja Norrby sadamakohtadega ja lepiti kokku tegevustes selleks, et suvehooajale paremini vastu minna. RMK-l on plaanis mõlemad samakohad varustada teabetahvitega ning korrastada vanad piirivalverajatised. Räägiti ka Suurallika matkarajast, Parunikivi ümber olevate radade korrashoiust.  Järgmiseks sammuks ongi lume sulamise järel olemasoleva seisukorra inventuur. Külalised võtsid osa ka samal õhtul toimunud Hõbekohvikust.

Reedel toimus Vormsi vallavolikogu istung, kus olid arutelu all järgmised küsimused ja tehti järgmised otsused:

  • kinnitati Vormsi valla uus hankekord. Vormsi valla hangetega seotud materjalid leiab lehelt https://vormsi.ee/valitsemine/hanked/
  • kinnitati muudatused Vormsi vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendis. Peamine muudatus on seotud teenistujate palgavahemike ülempiiride tõstmisega, et motiveerida häid asjatundjaid Vormsi vallas töötama
  • kinnitati muudatused vallavalitsuse ametiasutuse kossseisus ja struktuuris. Muudatuste järgi saab avalikuks teenistujaks finantsjuhi-raamatupidaja ametikoht, seevastu saarevahi ja infojuhi töö jääb töölepingu alusel kokku lepitavaks. Maavarade spetsialisti ametikohta enam eraldi struktuuris ei ole, sest see 0,1 kohta on liidetud keskkonna- ja planeeringuspetsialisti ülesannetega. Samuti ei ole enam struktuuris hooldustehniku ametikohta – seni nimetatud teenistuja tööd on korraldatud teenuslepinguga.
  • toimus Vormsi valla 2024. aasta eelarve I lugemine. Volikogu istungi järel on volikogu liikmetel aega esitada oma ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks 10 kalendripäeva jooksul. Eelarvega seotud materjale ja menetluse käiku on võimalik jälgida Vormsi valla veebilehel.

Nädala sees tõmbas vallavalitsus joone alla kahele projektile: kinnitati 2023. aasta hajaasustuse programmi aruanne, Päästeametile esitati aruanne saarte kriisivõimakuse programmi projekti lõpetamise kohta. Hajaasustuse programmist toetati eelmisel aastal kolme veesüsteemide projekti, kriisivalmiduse projekti abil loodi generaatori ühendamise võimekus koolihoonele ja lasteaia hoonele.

Üldplaneeringu töörühm sai kokku esmaspäeval ja kolmapäeval. Vaadati üle sadamakohtade joonised, räägiti ettepanekutest kommunikatsiooni parandamiseks ja tehti sissejuhatus ehitustingimuste seadmisega seotud teemadesse. Üldplaneeringu materjalid leiab Vormsi valla veebilehelt.

Vormsi