KIKi keskkonnaprogrammi taotlusvooru on avatud kuni 31.03

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on oodatud projekte esitama kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, ettevõtjad, haridusasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17. Täpset infot põhivoorust toetatavate tegevuste ja käesoleva aasta järgmiste taotlusvoorude kohta leiab KIKi kodulehelt.

Taotlusvooru infopäev toimub 22. veebruaril kell 10-17 veebi teel. Infopäeva kava näeb ja registreeruda saab SIIN.

Toetatavad valdkonnad:

 • Veemajanduse valdkonnas toetatakse 5,2 miljoni euroga ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni rekonstrueerimist, jääkreostuse likvideerimist, siseveekogude tervendamise projekte ning veemajandusalaseid uuringuid.
 • Ringmajanduse valdkonnas toetatakse 1,39 miljoni euroga näiteks uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi ning keskkonnakorralduse, maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid (eelarve 1,39 miljonit eurot jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel).
 • Metsanduse projektidele on mõeldud 900 tuhat eurot, et toetada näiteks metsaseemnevaru loomist, metsapuutaimede tootmist, teavitustegevusi üldise teadlikkuse tõstmiseks ning jahinduse uuringuid ja kommunikatsiooniprojekte.
 • Kalanduse valdkonnas toetatakse 600 tuhande euroga näiteks kalandusuuringuid, kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist ning kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist.
 • Merekeskkonna projektidele suunatakse 600 tuhat eurot, et toetada uuringuid, arendustöid, tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks ning laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse tõrjeks.
 • Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 574 tuhat eurot, et toetada teadlikkust suurendavaid tegevusi nagu kampaaniad, loodusõhtud, -retked, huvikooli laagrid, raadio- või telesaated, perioodilised ajakirjanduslikud väljaanded, keskkonnahariduse võrgustiku arendamine.
 • Atmosfääriõhu kaitse programmist toetatakse 530 tuhande euroga korteriühistu elamu ühendamist kaugküttevõrguga või korteriühistute biomassil või fossiilsel kütusel töötava või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava kütteseadmega.
 • Kaasrahastamise programmi suunatakse 400 tuhat eurot, et toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE). Eelarve 400 tuhat eurot jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel.
 • Looduskaitsele suunatakse 300 tuhat eurot, et toetada kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide inventuure või uuringuid.

Lisaks avatakse 2022 veel kaks vooru:

 • 4.-29. aprillil saab esitada taotlusi lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks.
 • 29. august – 30. september saab ringmajanduse programmist toetust taotleda järgmistele tegevustele: keskkonnajuhtimissüsteemid, EL ökomärgised ja ohtlike jäätmete kogumisringid (va eterniidi kogumisringid). Samuti saab osaleda looduskaitse programmi tegevustest. Looduskaitse programmi tegevuste kohta ilmub info jooksvalt KIKi kodulehel. Taotlusi saab esitada ka kaasrahastamise programmi.

Taotluste esitamine E-toetuse keskkonnas.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Vormsi