Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 2022. a taotlusvoor

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2022. aasta  taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades

 1. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 73 578,72 €.
 2. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 73 067,76 €.
 3. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 83 287,03 €.
 4. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 25 548,17 €.

Toetusvahendite maht on eeldatav ja võib muutuda.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 24 .jaanuar – 2. veebruar 2022.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee.

Siseneda e-PRIA keskkonda ning järgida juhendeid. Toetuse taotlusi saab esitada 2. veebruari kella 23.59ni.

Projektitoetust saavad taotleda:

 • Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.
 • Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus- või merendustegevusteks.
 • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas – Lääne-Nigula (endine Martna, Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Investeeringud otseturustamisse on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel:

Üldised hindamiskriteeriumid

 1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.
 2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.
 3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.
 4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.
 5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

 1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös
 2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine

 1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.
 2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

 1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet
 2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandus/merendusalaste traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine

 1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.
 2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste, mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste, mille toetuste maht jääb alla 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonil +372 5301 9815, e-posti aadressil info@lrs.ee või eelkokkuleppel MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Nurme 2, Haapsalu.

Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Vormsi