Energiakulude hüvitamise taotlust saab esitada 31. maini

Vormsi Vallavalitsus võtab kuni 31. maini 2022 vastu väikese ja keskmise sissetulekuga perede energiakulude hüvitamise taotlusi.

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus perioodil 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022.

Kellel on õigust toetust saada?

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:

 • • pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (või kuu keskmise sissetulekuna taotletavate kuude kohta)
 • • iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5
 • • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3
 • • perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine
 • • keskmiste netosissetulekute hulka kuuluvad:
  • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
  • ettevõtlustulu;
  • kasu vara võõrandamisest;
  • renditulu ja litsentsitasud;
  • intressid ja dividendid;
  • pensionid;
  • stipendiumid;
  • toetused;
  • preemiad ja hasartmänguvõidud;
  • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
  • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Milline on hüvitise saamise koht?

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks.

 • • Kui peamine elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistrijärgsele valla- või linnavalitsusele.
 • • Vormsi Vallavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Vormsi valda registreeritud isikutel.

Näiteks: Kui peamine elukoht on Tallinna üürikorteris, aga registrijärgne elukoht on Vormsi vallas asuvas maakodus, siis tuleb Tallinna korteri kulude hüvitamiseks esitada taotlus Vormsi vallavalitsusele. Või vastupidi – kui enamuse ajast elatakse Vormsi vallas asuvas maakodus, aga registrijärgseks elukohaks on Tallinna linnas asuv korter, siis tuleb maakodu kulude hüvitamiseks esitada taotlus Tallinna linnavalitsusele.

Millised on hüvitatavad kulud?

Hüvitatakse 80% tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:

 • • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
 • • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
 • • kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Kuidas toetust taotleda?

Toetuse taotlemine

 • • Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud, seda nii ühe kuu kaupa kui ka mitme kuu osas korraga. Nt jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri, novembri või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas.
 • • Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.

Taotluse esitamine

 • • Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega saata e-posti aadressil: vv@vormsi.ee
 • • Pabertaotluse koos lisadega saata lihtpostiga: Vormsi Vallavalitsus, Külamaja, Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
 • • Tuua dokumendid Vormsi Vallavalitsusse tööpäeviti kell 9.00–16.00

Taotlusvorm

Vormsi Vallavalitsusele esitatava taotlusvormi saab SIIT. Samuti saab paberil taotlusvormi Vormsi Vallavalitsusest.

Vormi võib täita arvutis või käsitsi. Digitaalselt allkirjastades tuleb taotlus koos lisadega saata e-postiga. Käisitsi allkirjastades tuleb saata lihtpostiga või tuua kohapeale.

Taotluse lisad

 • • Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.
 • • Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.
 • • Vajadusel tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta.
 • • Taotlusele lisatavaid energiaarveid on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida energiamüüja iseteeninduskeskkonnast: Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest, 220 Energia e-teenindusest ja Imatra Elektri iseteenindusest. Lisainfot saab Eesti Energia blogist. Taotluse menetleja võib nõuda pangakonto väljavõtet toetuse taotlemise perioodi kohta.

Toetuse väljamaksmine

 • • Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
 • • Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus:

 • • kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt
 • • kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta, soovitatav on koguda kokku mitme kuu arved ja taotleda toetust korraga

Toetuse kalkulaator

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Energiakulude hüvitise kalkulaator.

Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist.

Lisainfo

Energiakulude hüvitamisest saab lähemalt lugeda ning vastuseid küsimustele leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Nõu ja abi saab Vormsi valla sotsiaaltööspetsialistilt:

 • Meeme Veisson
 • Tel 518 5755
 • E-post: meeme@vormsi.ee
Vormsi