Vallavalitsus käis Dibys külas, Norrby ja Söderby külarahvas oli ka

Eelmisel laupäeval,  2.12.2023 kogunes üksjagu Vormsi inimesi Diby külas Kadaka talus. Diby, Norrby ja Söderby külaaktiivi ettepanekul peeti mõistlikuks korraldada vallavalitsusega üks ühine kokkusaamine, sest külasid huvitavad ja puudutavad teemadki sarnased.

Alustasime  Harry juhitud ringkäiguga Diby külateel – katkise kaevuga mahajäetud kinnistu keset küla, kinnistuteni viiv eratee, lõpetamist vajav tänavavalgusetuse projekt on need, mis dibylastele muret teevad. Edasi jätkasime aruteluringi Kadaka talus, mille ajaloost oli mitmelgi kohalolnul oma lugu rääkida.

Juttu tuli . . .

  • heakorrast ja korrastamata kruntidest, mille vastu omanikud huvi ei tunne. Vormsi vallavalitsuse jaoks pole see teema uus, külaelanikega lepiti kokku koostöös eelkõige Diby maaomanikega suhtlemisel, aga teema vajab ka süstemaatilisemat lähenemist.
  • teedest: turvalisuse huvides on vajalik kurvide märgistamine talvistel teedel. Vormsi vald lubas jätkata suhtlust nii riigitee hooldaja kui Transpordiametiga, sest tänased seisundinõuded ei ole saare riigiteedele kohased.
  • avalikest randadest. Uued käimlad on vajalikud, kuid vajavad hoolt ja parandustöid, tühjendamist prügikastid. Vajalik on pikemaajaline vaade sellele, mis saab nii Diby kui ka Norrby sadamakohast. Vallavanem lubas kutsuda kokku arutelu ühes RMK, valla ja külade esindajatega. Diby sadamaala on nimelt RMK puhkealaks, ka Norrby rand on osaliselt RMK hallata.
  • sadamakohtadeni viivatest teedest. Norrby sadamatee äärse võsa õgvendamist alustati eelmisel aastal, kuid töö jäi pooleli. Ka Diby sadama tee ääres on vaja oksi lõigata ja tee läbitavus tagada. Need tööd saavad kindlasti uue aasta plaanidesse.
  • sadamatest. Üldplaneeringu koosolekul juhtis volikogu esimees tähelepanu, et Norrby sadama arendamiseks on plaanis esitada projektitaotlus toetuse saamiseks.  Selleks on oluline detailplaneeringu lõpetamine. Küsimuseks jäi, kas sadam peaks olema väikesadam (mis eeldab detailplaneeringu lahenduse muutmist, see omakorda nõuab aega) või jätkuvalt külasadam.  Külaelanikud peavad oluliseks süvendustöid ja rannaala korrashoidmist just suvisel, aktiivsel külastusperioodil. Detailplaneeringu lõpuleviimiseks tuleb arutelusid sadamakoha osas jätkata.
  • jäätmemajanduse korrastamisest. Külades elavad pered ootavad pakendite kogumise võimaluse loomist, prügimajades vajavad konteinerid ülevaatamist, valgustust ja pisemaid remonttöid.
  • Söderby bussipeatusest. Selle katuseremont on ootel, kuid võetakse kindlasti enne uut suvist hooaega ette.

Varasemalt on Vormsi vallavalitsus käinud külas Svibys ja Suuremõisas, järgmisel nädalal ootavad ees kohtumised Rälbys ja Hosbys. Aitäh kohalolnutele ja võõrustajatele!

 

Vormsi