Pakkumiskutse Hullo heakorratööde tegemiseks

Pakkumiskutse „Vormsi valla Hullo külakeskuse heakorratööd 2022“

Ootame pakkumisi kahele tööle:

  • Hullo külakeskuse haljasalade korrashoid
  • Hullo külakeskuse haljasalade taastamine

Tellija: Vormsi Vallavalitsus. Esindaja: Maris Jõgeva, vallavanem

1. Tööde nimetus Vormsi valla Hullo külakeskuse haljasalade korrashoid 2022

1.1. Töö sisu

Pakkumuskutse on Vormsi valla Hullo keskasula haljasalade suviste niitmistööde, hekkide pügamise ja teeradade hooldustööde teostaja leidmiseks perioodiks 20.05.2022-30.09.2022. Hooldust vajavad alad on välja toodud hankelepingu lisas 1. Töid tuleb teostada erinevate masinatega – trimmer, muruniiduk või suurem traktorniiduk ebatasaste alade niitmiseks. Tööde kvaliteedinõuded on määratud objektide kaupa.

1.2. Tööde kvaliteedinõuded

Üldnõuded niitmistöödele

Tööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobiva tehnilise vahendiga, tavapärase hoolsusega ja tulemus peab vastama kvaliteedinõuetele. Kohad kuhu muruniidukiga ei pääse ligi (puude ümbrused, ehitiste ümbrused, teeääred), tuleb niita trimmeriga. Sõltumata plaanil näidatud joonest ja lisas olevast pinnast tuleb niita haljasala terviklikult lõpuni, kaasa arvatud haljasala äärsed teeääred jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö kahjustada puid, põõsaid, lillepeenraid, pinke ja muid objekte.  Muruniitmisel tekkiva muru võib jätta murule. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel tuleb tagada niidetava muru jäämine muruplatsile. Kui muru satub kõnniteedele, platsidele, tuleb see töö teostajal koristada platsidelt ära. Niitmistööde ajal maa-aladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid jms) ja puuoksad tuleb enne niitmist koristada ja olmejäätmed viia prügimajja. Niitmine peab toimuma niiduki ja trimmeriga selliselt, et muru kõrgus on kogu tööalal tööperioodi vältel minimaalselt 50 ja maksimaalselt kuni 150 mm. Kasutada võib suuruse ja raskusega tehnikat, mis ei kahjusta maapinda. Niitmiskordade miinimumnõue on kirjas objektide tabelis.

Üldnõuded hekkide korrastamisele

Tööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobiva tehnilise vahendiga, tavapärase hoolsusega ja tulemus peab vastama kvaliteedinõuetele.

1.3. Tööde üleandmine, maksmine

Punktis 1.1. nimetatud tööde üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale tööperioodi iga kuu lõpus. Aktis kinnitatakse alade vastavust lepingu nõuetele. Tasumine toimub vastavalt töö teostamise akti ja arve alusel.

2. Tööde nimetus „Vormsi valla Hullo külakeskuse haljasalade taastamine 2022“

2.1 Töö sisu

Pakkumuskutse on Vormsi valla Hullo keskasulas pinnaskatte pealeveoks, et nendel oleks võimalik taastada haljasala. Seejärel külvatakse alale muruseeme. Töid teostatakse perioodil 20.05.2022-31.08.2022. Pinnasega katmist vajavad alad on välja toodud hankelepingu lisas 1 ja lisas 3. Töövõtja saab kasutada Rumpo karjääri ladestatud pinnast, selle kvaliteeti ja selle parandamiseks vajalikke lisatöid hinnatakse koostöös tellijaga. Osa kasutatavast pinnasest tuleb sõeluda, et pinnasega kaetavad alad saaks tasased ning alade pealmine kiht muruseemne külviks sobilik. Tööde mahud ja kvaliteedinõuded on kirjeldatud lisas 1.

2.2 Tööde kvaliteedinõuded

Aladele tuleb tuua vähemalt 10 cm kiht mullarikast pinnast. Pealmise, nö tasandava kihi tarbeks tuleb kasutada sõelutud mulda. Valida tuleb muruseeme, mis sobib pinnasega – enne valikut ja muruseemne ostu tuleb konsulteerida eelnevalt valla ehitusspetsialistiga.

2.3. Tööde üleandmine, maksmine

Punktis 2.1. nimetatud töö üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale tööperioodi lõpus. Aktis kinnitatakse alade vastavust lepingu nõuetele. Tasumine toimub vastavalt töö teostamise akti ja arve alusel.

Pakkumuse esitamine

Vormikohane pakkumus tuleb esitada kirjalikult ja digitaalselt allkirjastatuna Vormsi Vallavalitsuse e-posti aadressil vv@vormsi.ee.

Pakkuja võib esitada pakkumise kas ühe või mõlema töö teostamiseks. Kui esitatakse pakkumused mõlemale tööle, tuleb need näidata vormil eraldi.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16. mai 2022 kell 9.00.

Pakkumuste hindamine

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus on madalaim ja mis on tunnustatud vastavaks.

Lisatingimused

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, näiteks juhul kui need ületavad eelarvelised võimalused. Vaidluste korral niidetava ala või pinnasega kaetava ala ulatuse kohta lähtutakse tervikliku niitmise, ala tervikliku taastamise põhimõttest, mitte lisatud plaanidest ja objektide nimekirjas antud pindaladest.

Lisad

  1. Objektide nimekiri ja nõuded
  2. Pakkumuse vorm
  3. Objektide kaart

Lisainfo

Tel 525 8025, Riina Nedzelskiene, ehitusspetsialist

Vormsi